فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

برنامه ریزی و زمانبندی تولید با رویکرد الگوریتم های فرا ابتکاری

محصول جدید

مطالعه این کتاب به دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتری مهندســی صنایع، مدیریت صنعتی و ریاضی کاربردی توصیه میشــود.

جزییات بیشتر

تولید کننده
کیان رایانه سبز

200,000 ریال

ویژگی ها

پدیدآورندگان

نویسنده/ نویسندگان : ناصر شهسواری پور، مجتبی کاظمی، حامد اسدی، عظیم حیدری

مشخصات محصول

قطع کتاب : وزیری
زبان : فارسی
چاپ متن : تک رنگ
تعداد صفحات : 384
نوبت چاپ : اول
سال چاپ : 1395
شابك : 9786003071094
جلد : شومیز
نوع کاغذ : تحریر

اطلاعات بیشتر

نیاز مدیران صنایع و خدمات امروزی به مدلسازی واقعی برای حل مسایل برنامه ریزی و زمانبندی تولید و همچنین نیاز دانشــجویان تحصیلات تکمیلی مهندســی صنایع برای حل مسایل یاد شده و از سویی نبود کتاب آموزشی مناسب در این زمینه، از ضرورتهای اساسی نگارش این کتاب بود. این کتاب در پنج فصل تدوین شــده اســت. فصل اول مبانی توالی عملیات و زمانبندی است که در آن بعضی حالتها و روشهای مختلف برنامه ریزی و زمانبندی تولید مطرح میشــود. در فصل دوم، مســایل مختلف بهینه ســازی و مســایل بهینه سازی ترکیبی بررســی و روشهای حل دقیق و ابتکاری توضیح داده میشود. همچنین معرفی الگوریتم های فراابتکاری برای حل مسایل بهینه‌سازی در این فصل مطرح میشود. در فصل ســوم بهینه‌سازی چندهدفه و روشهای حل مســایل چندهدفه مورد بحث قرار میگیرد و الگوریتم ژنتیک چند هدفه به صورت کامل شرح داده میشود.

برنامه ریزی و زمانبنــدی تولید در واقع، نوعی فرایند تصمیم‌گیری اســت که نقشــی اساســی در ارتقای بهــرهوری در صنایع تولیدی و خدماتی بــازی میکند. در دنیای رقابتی امروز که ســرعت تغییرات یکی از ویژگیهای انکار ناپذیر آن اســت، داشــتن برنامه ریزی و زمانبندی مناســب فعالیتها برای بقای شرکتها بسیار ضروری است. شرکتها باید به تعهدات خود به مشتریان درخصوص زمان تحویل پایبند باشند چرا که، تاخیر در تحویل کالا یا ارایه خدمت به مشــتریان موجب از دســت رفتن فرصت سودآوری میشود. از سویی با زمانبندی صحیح فعالیتها، میتوان از منابع موجود بهصورت بهینه استفاده کرد. تاکنون اغلب برای حل مســایل برنامه ریزی و زمانبندی تولید از روشهای دقیقی چون برنامه ریزی پویا، برنامه ریزی عدد صحیح و موارد دیگر اســتفاده شــده است. از آنجا که پس از مدلسازی ریاضی باید به حل این مدلها پرداخت بنابراین، در مدل ســازی مفروضــات غیرواقعی، فرض خطی بودن مدلها مطرح میشود تا بتوان آن مدلها را حل کرد؛ چرا که حل مدلهای ریاضی غیرخطی و یا گسسته و یا ترکیبی آسان نیســت، به ویژه زمانی که تعداد متغیرها زیاد بوده و یا عدم قطعیت مطرح باشــد، مساله تبدیل به یک مساله پیچیده NP-Hard میگردد. برای حل مســاله، سعی میشود هنگام مدلســازی، مدلی ساخته شود که امکان حل آن به روشهای دقیق میسر باشد. این نگرش باعث میشود که مساله واقعی با اعمال مفروضات غیرواقعی مانند خطی بودن مدل، تبدیل به یک مســاله غیرواقعی گردد. ســپس، با اســتفاده از روشهای حل دقیق به حل مدل غیرواقعی پرداخته میشــود، هر چند جوابهای اینگونه مدلها دقیق هســتند، ولی با جوابهای مساله واقعی متفاوت خواهنــد بود. لحاظ کردن مفروضات غیرواقعی و مدلســازی غیرواقعی و نیز حــل این مدلها، جوابگوی نیازهای دنیای امروز نیســت. این امر موجب دلســردی مدیران از به کارگیری این روشها در حل مســایل برنامه ریزی و زمانبندی تولید میشود. در دهــه90م الگوریتم های فراابتکاری بــا الگوبرداری از طبیعت مطرح و اســتفاده از این الگوریتم ها برای حل مســایل پیچیده آغاز شــد. توانایی الگوریتم های فراابتکاری در حل مســایل پیچیده ســبب شد که محققان هنگام مدلسازی ریاضی نگران حل مدل نباشند و از مفروضات غیرواقعی پرهیز کنند. بدین ترتیب، مدلسازیهای ریاضی واقعی گشته و مفروضات غیرواقعی کمتری وارد این مدلها شدند. الگوریتم های فراابتکاری به جوابهای تقریبی در همسایگی نقاط بهینه دست مییابند هر چند نمیتوان ادعا کرد که جواب بدســت آمده، بهینه اســت، با اینحال در همســایگی بهینه خواهد بود و میتوان اعتبار و کارایی الگوریتم را مورد سنجش قرار داد. یافتن جوابهایی در همسایگی جواب بهینه برای مدلهای ریاضی واقعی خیلی بهتر از دستیابی به جوابهای دقیق برای مدل ریاضی غیرواقعی است. یکی از ویژگیهای دنیای امروز، سرعت تغییرات و عدم قطعیت است که تصمیم‌گیری به موقع را برای مدیران دشوار کرده است. برای لحاظ کردن عدم قطعیت در مدلسازیهای ریاضی میتوان از تئوری فازی سخن مولف اســتفاده کرد. البته، مسایل برنامه ریزی و زمانبندی تولید در دنیای واقعی کنونی، تبدیل به یک مدل ریاضی چندهدفهی فازی با محدودیتهای واقعی میشــود که میتوان اینگونه مدلها را با اســتفاده از الگوریتم های فراابتکاری حل کرد.

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

برنامه ریزی و زمانبندی تولید با رویکرد الگوریتم های فرا ابتکاری

برنامه ریزی و زمانبندی تولید با رویکرد الگوریتم های فرا ابتکاری

مطالعه این کتاب به دانشــجویان کارشناســی ارشــد و دکتری مهندســی صنایع، مدیریت صنعتی و ریاضی کاربردی توصیه میشــود.

22 محصولات دیگر در همان شاخه: