فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

حقوق جزای عمومی 2

محصول جدید

حقوق جزای عمومی جلد دوم - مباحث درسي برابر با سرفصل‌هاي مصوّب براي دانشجويان دورة كارشناسي رشته حقوق ...

جزییات بیشتر

تولید کننده
میزان

100,000 ریال

ویژگی ها

پدیدآورندگان

نویسنده/ نویسندگان : دکتر محمد علی اردبیلی

مشخصات محصول

زبان : فارسی
تعداد صفحات : 224
نوبت چاپ : 39
سال چاپ : 1394
ویراست : سوم

اطلاعات بیشتر

فهرست مطالب

فصل دوم طبقه‌بندي جرايم
گفتار نخست طبقه‌بندي جرايم بر حسب عنصر قانوني

الف) جرايم سياسي و جرايم عمومي

1. ضابطه تشخيص جرايم سياسي

ديدگاه جرم شناختي

ديدگاه حقوقي

 ضابطه عيني

 ضابطه ذهني

2. فوايد حاصل از تشخيص جرايم سياسي

حقوق کيفري بين‌الملل

حقوق کيفري داخلي

ب) جرايم نظامي و جرايم عمومي

1. ضابطه تشخيص جرايم نظامي

2. فوايد حاصل از تشخيص جرايم نظامي

حقوق کيفري بين‌الملل

حقوق کيفري داخلي

گفتار دومطبقه‌بندي جرايم بر حسب عنصر مادي

الف) طبقه‌بندي جرايم به اعتبار شيوۀ ارتکاب آن

ب) طبقه‌بندي جرايم به اعتبار نتيجۀ ارتکاب آن

پ) طبقه‌بندي جرايم به اعتبار لحظۀ مشاهدۀ عنصر مادّي

گفتار سوم طبقه‌بندي جرايم بر حسب عنصر رواني

الف) جرايم عمدي وجرايم غيرعمدي

ب) جرايم ساده و جرايم مرتبط

فصل سوم: بزهکار و مسؤوليّت كيفري

گفتار نخستمفهوم بزهکار

الف) بزهکار و عنصر رواني جرم

1. اشخاص طبيعي

2. اشخاص حقوقي

مسؤوليّت کيفري اشخاص حقوقي به موجب قوانين موضوعه

 شروط تحقّق مسؤوليّت کيفري اشخاص حقوقي

شناخت شخص حقوقي

رفتار موجد مسؤوليّت

ارتباط ميان شخص مسؤول و رفتار موجد مسؤوليّت

 مجازات اشخاص حقوقي

ب)بزهکار و عنصر مادّي جرم

1. فاعل

فاعل مادّي(مباشر)

شريک

مفهوم شرکت در جرم و شروط تحقّق آن

عنصر قانوني شرکت در جرم

عنصر مادّي شرکت در جرم

عنصررواني شرکت در جرم

عنصر رواني شرکت در جرم عمدي

عنصر رواني شرکت در جرم غيرعمدي

 مجازات شرکت در جرم
مجازات شرکت در جرايم تعزيري

مجازات شرکت در جرايم موجب قصاص و ديات

فاعل معنوي

2. معاون

مشارکت جنايي و معاونت در جرم

 مفهوم معاونت در جرم و شروط تحقّق آن

عنصر قانوني معاونت در جرم

عنصر مادّي معاونت در جرم

ويژگي‌هاي کلّي صورت‌هاي مختلف معاونت در جرم

عنصر رواني معاونت در جرم

عنصر رواني معاونت در جرم عمدي

عنصر رواني معاونت در جرم غيرعمدي

 مجازات معاونت در جرم

نظام يگانگي جرم (نظريۀ مجرميت اکتسابي)

نظام چندگانگي جرم (معاونت به عنوان جرم جدا از جرم اصلي)

مجازات معاون جرم در قوانين موضوعه

پ) مسؤول کيفري به علت رفتار ديگري

1. تمايز اصل فردي بودن مسؤوليّت کيفري از اصل شخصي بودن مجازات‌ها

2. صورت‌هاي مختلف مسؤوليّت کيفري به علّت رفتار ديگري

3. مباني مسؤوليّت کيفري به علّت رفتارديگري

نظريۀ خطر

نظريۀ خطا

4. شروط تحقّق مسؤوليّت کيفري به علّت رفتار ديگري

شروط افعال مباشر جرم

شروط افعال مسؤول کيفري به علّت رفتار ديگري

گفتار دوم مسؤوليّت کيفري بزهکار

الف) اسباب مانع مسؤوليّت کيفري

1. جنون

تعريف جنون

تشخيص جنون

آثار جنون

 جنون به معني خاص

شروط تحقّق جنون مانع مسؤوليّت کيفري

تقارن جنون با جرم

تلازم جنون با جرم

 حالت‌هاي نزديک به جنون

بيماري‌هاي اراده

خوابگردي

مستي

مستي تعمّدي

مستي اتّفاقي

مستي مزمن

2. اجبار و اکراه

اجبار مادّي

 منشاء اجبار مادّي

اجبار مادّي بيروني

اجبار مادّي دروني

 شروط تحقّق اجبار مادّي

اجبار معنوي

 منشاء اجبار معنوي

اجبار معنوي بيروني

اجبار معنوي دروني

 شروط تحقّق اجبار معنوي

مجازات اکراه کننده

3. اشتباه

اشتباه حکمي

اشتباه موضوعي

 اشتباه در جرايم عمدي

 اشتباه در جرايم غيرعمدي

ب) امارۀ عدم مسؤوليّت کيفري اطفال

1. مفهوم شرعي بلوغ

2. مفهوم علمي بلوغ

3. دوران کودکي (طفوليت) و نوجواني

دورۀ فقدان مسؤوليّت (اهليت) کيفري

دورۀ برخورداري از مسؤوليّت کيفري نسبي

4. مجازات طفل و نوجوان بزهکار

کتابنامه

واژه‌نامه

موضوع‌نامه

كتاب حقوق جزاي عمومي نخستين بار در دو مجلّد در سال‌هاي 1377 (جلد دوم) و 1379 (جلد نخست) به همت بنياد حقوقي ميزان در تهران منتشر شد. اين كتاب مشتمل بر يك سلسله مباحث درسي است كه برابر با سرفصل‌هاي مصوّب اين درس براي دانشجويان دورة كارشناسي رشته حقوق نوشته شده است. ويراست نخست اين كتاب، بيش از يك دهه بدون هيچ تغييري بارها به چاپ رسيد و به عنوان يك منبع درسي در اين رشته معرفي شد. در طول اين سال‌ها، همكاران و دانشجويان گرامي، آشنا و ناآشنا، دور و نزديك بر نويسنده منّت گذاشتند و نكته‌هايي را دربارة پاره‌اي از مطالب كتاب چه از حيث شكل و چه از نظر محتوا يادآوري كردند و توصيه‌هايي نمودند كه جا دارد از دقّت نظر همة آنها صميمانه سپاسگزاري كنم.
در ويراست دوم اين كتاب كه با تغييرات قانون مجازات اسلامي همزمان است تلاش نويسنده بر آن بوده كه در ضمن روزآمد كردن بسياري از مطالب كتاب در انطباق با مقرّرات جديد، پيشنهادها و توصيه‌هاي راهگشاي دوستان و همكاران را تا جايي كه در توان بود در چاپ جديد به كار بندد. در برنامه آموزشي دورة كارشناسي رشته حقوق، مطالب درس حقوق جزاي عمومي در هفت واحد شامل سه مبحث جرم، مجرم و مجازات تقسيم گرديده است. به جز مبحث نخست كه به دليل حجم مطالب درسي، در هفته سه ساعت به تدريس آن اختصاص داده شده، تدريس مباحث ديگر هر يك به ميزان دو واحد درسي در هفته برنامه‌ريزي شده است. در ويراست نخست كتاب، تمام اين مباحث در دو مجلّد خلاصه شده بود امّا به دليل اينكه در بازنگري قانون مجازات اسلامي، بسياري از قواعد و احكام حقوق كيفري دستخوش تغيير و دگرگوني گرديده و قواعد و احكام جديدي وضع و تصويب شده كه هيچ‌گاه در نظام كيفري اين كشور پيشينه قانونگذاري نداشته است، بار ديگر توازن و تعادل نسبي و شكننده‌اي كه بين بخش‌ها و فصول مطالب اين درس وجود داشت بهم خورد. اين موضوع نويسنده را بر آن داشت كه در تخصيص مباحث مختلف اين درس در مجلّدات اين كتاب بازنگري كند و هر يك از موضوعات سه‌گانه حقوق جزاي عمومي را به يك كتاب مستقل در هر درس اختصاص دهد.

 

خرید کتاب, چاپ کتاب, خرید اینترنتی کتاب, کتاب رمان, کتاب دانشگاهی, مشاوره چاپ کتاب, فروش کتاب اینترنتی, چاپ کتاب, تبدیل پایان نامه به کتاب, ارسال کتاب, بانک کتاب کمک درسی, فروش پستی کتاب, پیک کتاب, فروش نرم افزار, چاپ تیراژ کم, خریدکتاب, فروش کتاب, چاپ کتاب, بانک کتاب,خرید کتاب, کتاب دانشگاهی, مشاوره چاپ کتاب, فروش کتاب, چاپ کتاب, تبدیل پایان نامه به کتاب, ارسال کتاب, بانک کتاب, فروش پستی کتاب, پیک کتاب, فروش نرم افزار, فروشگاه اینترنتی کتاب,  خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی, خرید اینترنتی کتاب, چاپ تیراژ کم, خرید کتاب,دانلود کتاب,نرم افزار درسی, فروش کتاب, چاپ کتاب,   بانک کتاب فروش کتاب, فروش نرم افزار, چاپ تیراژ کم,فروش آنلاین کتاب, بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی,  نرم افزار درسی

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

حقوق جزای عمومی 2

حقوق جزای عمومی 2

حقوق جزای عمومی جلد دوم - مباحث درسي برابر با سرفصل‌هاي مصوّب براي دانشجويان دورة كارشناسي رشته حقوق ...

30 محصولات دیگر در همان شاخه: