فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

آموزش Excel 2013

محصول جدید

نرم افزار آموزشي ICDL

جزییات بیشتر

تولید کننده
نوآوران

اطلاعات بیشتر

آشنايي با برنامه اكسل - آشنايي با محيط برنامه - آشنايي با كاربرگها - نكاتي در رابطه با كاربرگها - مرور سلولهاي كاربرگ - ذخيره دادهها در برنامه اكسل - باز نمودن پوشه هاي قبلي - استفاده از كاربرگ - انتخاب چند ستون و رديف در برنامه - اطلاعات و دادهها - ورود اطلاعات - اعمال تراز بندي به داده ها - كوچك كردن متن براي جاگرفتن در سلولها - اعمال بزرگنمايي وكوچك نمايي در مورد كار برگ ها - انتخاب يك سلول با استفاده از دستور goto - امكانات ديگر موجود در برنامه براي درج اطلاعات - داده هاي عددي در متن - درج نمادهاي خاص در كاربرگ -لغو اطلاعات ورودي و ويرايش اطلاعات - مديريت بر روي كاربرگها - اضافه و حذف نمودن كاربرگ از يك كتابچه كار - حفاظت از كاربرگ ها در Excel - تقسيم پنجره نمايش كاربرگ به پنجره هاي كوچك - تثبيت پنجره هاي تقسيم شده - استفاده از گزينه custom views - مديريت چند كتابچه كار - مرتب نمودن پنجره هاي كار - باز كردن چند پنجره براي يك كتابچه كار - حفاظت از كتابچه هاي كار - استفاده از گزينه allow users to edit ranges - ويرايش كاربرگها - روش هاي ويرايش كاربرگ و عمليات كپي بريدن و چسباندن - استفاده از قابليت paste special - انتقال و كپي موضوعات با استفاده از ماوس - درج و حذف ستونها - درج ستون و رديف - درج و حذف سلول با استفاده از ماوس - استفاده از قابليت clear در محيط اكسل - لغو عمليات قبلي و اجراي دوباره عمليات لغو شده - ويرايش و ايجاد چند كاربرگ - پر كردن يك دامنه در حالت دسته بندي كاربرگها - استفاده از قابليت fill در برنامه - راههاي جستجوي اطلاعات - جستجوي اطلاعات درج شده در كاربرگها - استفاده از قابليت درج كاراكترهاي Wild cardبراي جستجو - استفاده از قابليت جايگزيني - امكان تصحيح املاي كلمات - قالب بندي در حين عمليات تايپ -واگذاري عمليات تايپ به برنامه اکسل - بازبيني املاي لغات در اكسل - حسابرسي كاربرگ ها - قالب بندي كاربرگ ها - آشنايي با امكان format painter در برنامه اكسل - اعمال قالب بندي هاي خاص در رابطه با جداول در برنامه - اجراي قالب بندي در حين انجام عمليات تايپ - قالب هاي موجود در برنامه اكسل - قالب بندي اعداد - قالب بندي براساس حالت currency- استفاده از قالب بندي accunting - استفاده از قالب بندي date - استفاده از قالب بندي time- استفاده از قالب بندي درصد - قالب بندي كسري اعداد - قالب بندي مقادير علمي - قالب بنديtext - استفاده از قالب هاي ويژه در برنامه - سفارشي نمودن حاشيه ها ي سلول - ادغام سلولهاي يك كاربرگ در هم - اجراي قالب بندي پيشرفته دركاربرگها - قالب بندي با استقاده از شيوه ها - اعمال قالب بندي در رابطه با سلولهاي كاربرگ - مشخص نمودن شيوه ها توسط يك نمونه - اضافه نمودن توضيحات به سلولهاي كاربرگ - استفاده از گزينه go to special - يكي كردن كاربرگها - ابزار هاي ترسيم - استفاده از ابزارهاي ترسيم - تراز بندي اشكال - گروه بندي اشكال - تغييراندازه اشكال ترسيمي - فرمول نويسي - فرمول نويسي در برنامه اكسل -ارجحيت هاي موجود دراكسل درمحاسبه فرمولهاي درج شده - استفاده از مراجع سلولهاي كاربرگ در امر فرمول نويسي - مراجع نسبي و مطلق وتركيبي در برنامه - ويرايش در فرمولهاي ورودي به برنامه - برخورد برنامه با متون عددي در فرمولها - استفاده ااز توابع در برنامه اكسل - زبان طبيعي در فرمول نويسي برنامه اكسل - جابجايي مابين نواحي نامگذاري شده با استفاده از go to - ساخت اسامي بصورت همزمان - استفاده از نام براي مقادير ثابت ها وفرمولها در اكسل - قراردادن اسامي در فرمولها - آشنايي با عنوانهاي خطاي نمايشي در برنامه اكسل - دقت عددي در برنامه اكسل - رديابي مراجع مورد استفاده درفرمولها - آرايه و بردارها - آشنايي با ارايه و بردار در برنامه اكسل - تست هاي شرطي - ساختن تست هاي شرطي ساده - آرگومنتها در توابع -درج - توابع رياضي و كاربردي روزانه در برنامه اكسل - آشنايي با تابع Average - آشنايي با تابعCount Numbers - آشنايي با تابعMax - آشنايي با تابعMin - آشنايي با تابعMore Function - آشنايي با توابع رياضي در برنامه اكسل (تابع abs) - آشنايي با تابع acos - آشنايي با تابع acosh -آشنايي با تابع asin-آشنايي با تابع asinh - آشنايي با تابع atan - آشنايي با تابع 2 atan- آشنايي با تابع atanh- آشنايي با تابع celling- آشنايي با تابع combin - آشنايي با تابع cos - آشنايي با تابع cosh - آشنايي با تابع degrees - آشنايي با تابع even - آشنايي با تابع exp - آشنايي با تابع fact - آشنايي با تابع double fact - آشنايي با تابع floor -آشنايي با تابع gcd - آشنايي با تابع int - آشنايي با تابع lcm- آشنايي با تابع ln - آشنايي با تابع log-آشنايي با تابع 10 log- آشنايي با تابع mdeterm - آشنايي با تابع minverse - آشنايي با تابع mmult - آشنايي با تابع mod- آشنايي با تابع mround - آشنايي با تابع muitinomial - آشنايي با تابع odd - آشنايي با تابع pi - آشنايي با تابع power-آشنايي با تابع product - آشنايي با تابع quotient - آشنايي با تابع radians - آشنايي با تابع rand - آشنايي با تابع between rand - آشنايي با تابع roman - آشنايي با تابع round - آشنايي با تابع round down - آشنايي با تابع Round Up - آشنايي با تابع seriessum - آشنايي با تابع sign- آشنايي با تابع sin - آشنايي با تابع sinh- آشنايي با تابع sqrt - آشنايي با تابع sqrt pi - آشنايي با تابع subtotal - آشنايي با تابع sum if - آشنايي با تابع sumproduct - آشنايي با تابع sumsq - آشنايي با تابع my2 x2 sum - آشنايي با تابع py2 x2 sum - آشنايي با تابع sum x my2 - آشنايي با تابع tan - آشنايي با تابع tanh - آشنايي با تابع trunk - آشنايي با توابع متني در برنامه اكسل - توابع متني وتابع text bath - آشنايي با تابع char - آشنايي با تابع clean - آشنايي با تابع code- آشنايي با تابع concatenate- آشنايي با تابع dollar- آشنايي با تابع exact - آشنايي با تابع find - آشنايي با تابع fixed- آشنايي با تابع left- آشنايي با تابع len - آشنايي با تابع lower- آشنايي با تابع mid- آشنايي با تابع replace- آشنايي با تابع rept- آشنايي با تابع right- آشنايي با تابع search- آشنايي با تابع - - substitute - آشنايي با تابع t - آشنايي با تابع text- آشنايي با تابع TRIM- آشنايي با تابع upper - آشنايي با تابع value - آشنايي با توابع تاريخ وزمان در برنامه اكسل - آشنايي با تابع date - آشنايي با تابع datevalue - آشنايي با تابع day- آشنايي با تابع 360 day- آشنايي با تابع edate - آشنايي با تابع emonth - آشنايي با تابع hour - آشنايي با تابع minute - آشنايي با تابع mounth- آشنايي با تابع networkdays- آشنايي با تابع now- آشنايي با تابع second- آشنايي با تابع time - آشنايي با تابع timevalue - آشنايي با تابع today - آشنايي با تابع week day- آشنايي با تابع week num - آشنايي با تابع work day - آشنايي با تابع year - شنايي با تابع year fact - آشنايي با توابع منطقي در برنامه اكسل - آشنايي با تابع and - آشنايي با تابع false - آشنايي با تابع if- آشنايي با تابع iferror - آشنايي با تابع not - آشنايي با تابع or - آشنايي با تابع true - آشنايي با توابع جستجو و مرجع در اكسل - آشنايي با تابع address - آشنايي با تابع areas - آشنايي با تابع choose-آشنايي با تابع column- آشنايي با تابع columns- آشنايي با تابع getpivotdata - آشنايي با تابع hlookup- شنايي با تابع hyperlink-آشنايي با تابع index- آشنايي با تابع indirect- آشنايي با تابع lookup - آشنايي با تابع match - آشنايي با تابع offset- آشنايي با تابعrow - آشنايي با تابعrows - آشنايي با تابعrtd - آشنايي با تابعtranspose - آشنايي با تابعvlookup - توابع تحليل مالي در برنامه اكسل - آشنايي با تابع accrint - آشنايي با تابعaccrintm - آشنايي با تابعcoup day bs - آشنايي با تابعcoup day - آشنايي با تابع Coup NCD - آشنايي با تابعcoup num - آشنايي با تابعcoup pcd - آشنايي با تابع cumipmt - آشنايي با تابع DB - آشنايي با تابع DDB -آشنايي با تابع Disc- آشنايي با تابع dollar de - آشنايي با تابعdollar fe - آشنايي با تابع duration - آشنايي با تابع effect - آشنايي با تابع fv - آشنايي با تابع schedule - آشنايي با تابع int rate - آشنايي با تابع ipmt - آشنايي با تابع irr-آشنايي با تابع ispmt - آشنايي با تابع mirr - آشنايي با تابعnominal - آشنايي با تابع nper - آشنايي با تابع npv -آشنايي با تابع odd fprice - آشنايي با تابع odd fyield - آشنايي با تابع odd iprice - آشنايي با تابعodd iyield - آشنايي با تابع pmt - آشنايي با تابعppmt - آشنايي با تابعprice - آشنايي با تابعprice disk - آشنايي با تابعprice mat - آشنايي با تابعpv - آشنايي با تابعrate - آشنايي با تابع received - آشنايي با تابع sln - آشنايي با تابعtbilleq - آشنايي با تابعtbill price - آشنايي با تابعtbill yield - آشنايي با تابعVDB - آشنايي با تابعyield - آشنايي با تابعyield disc - آشنايي با تابعyield mat - توابع اطلاعاتي در برنامه اكسل (آشنايي با تابعcell ) - آشنايي با تابعerror type - آشنايي با تابعisblank - آشنايي با تابعiserr - آشنايي با تابعiserror - آشنايي با تابعiseven - آشنايي با تابعisna - آشنايي با تابعisnon text - آشنايي با تابعisnumber - آشنايي با تابعisodd - آشنايي با تابعisref - آشنايي با تابعn - آشنايي با تابعna - آشنايي با تابعtype - روشهاي ايجاد نمودار در برنامه اكسل - اضافه كردن مقادير به نمودارها - تمريني در رابطه با ترسيم نمودار - كليدهاي تركيبي در برنامه اكسل

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آموزش Excel 2013

آموزش Excel 2013

نرم افزار آموزشي ICDL

30 محصولات دیگر در همان شاخه: