فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

آموزش AutoCAD 2015

محصول جدید

نرم افزار آموزشی اتوكد

جزییات بیشتر

تولید کننده
نوآوران

اطلاعات بیشتر

2D:آشنايي با برنامه و نحوه کار آن-دانستني هاي لازم براي کار با برنامه-آشنايي با محيط برنامه و متعلقات آن-شروع کار با اتوكد -آشنايي با Help در برنامه اتوکد-طريقه انتخاب موضوعات در برنامه اتوکد-آشنايي با نوار هاي ابزار در اتوکد - طريقه مديريت نوار هاي ابزار-ترسيمات در برنامه اتوکد -طريقه رسم خط و پاره خط با کمک ابزار line-طريقه رسم دايره وکمان با کمک ابزار circle-طريقه رسم دايره (روش اول)- طريقه رسم دايره (روش دوم)- طريقه رسم دايره (روش سوم)- روش رسم دايره (روش چهارم)-طريقه رسم دايره(روش پنجم)- طريقه رسم دايره(روش ششم)- طريقه رسم کمان-طريقه رسم کمان (روش اول)- طريقه رسم کمان (روش دوم)-طريقه رسم کمان(روش سوم)-طريقه رسم کمان (روش چهارم)-طريقه رسم کمان(روش پنجم)-طريقه رسم کمان(روش ششم)-طريقه رسم کمان(روش هفتم)-طريقه رسم کمان(روش هشتم)-طريقه رسم کمان(روش نهم)-طريقه رسم چهار ضلعي-آشنايي با گزينه هاي رسم چهار ضلعي-طريقه رسم نيم خط-طريقه رسم خطوط دوسر نامحدود-طريقه رسم خطوط دوسر نامحدود افقي-طريقه رسم خطوط دو سر نامحدود عمودي-طريقه رسم خطوط دو سر نامحدود زاويه دار-آشيوه ترسيمي bisect در ترسيم خطوط دوسر نامحدود-شيوه ترسيمي offsetبراي رسم خطوط دو سر نامحدود-دستور trace در ترسيم خطوط-دستور polyline براي ترسيم چند خطي- گزينه center در شيوه ترسيم Arc در دستور polyline-گزينه Half width در شيوه ترسيم Arc در دستور polyline-گزينه Line در شيوه ترسيم Arc در دستور Polyline-گزينه Second ptدر شيوه ترسيم Arc در دستور polyline-گزينه undo در شيوه ترسيم Arc-گزينه width در شيوه ترسيم Arc-شيوه ترسيم Half width در دستور polyline-شيوه ترسيم length در دستور Polyline-شيوه ترسيم Undoو Width در دستور polyline-ويژگي Close در دستور polyline-دستور ترسيمي polygon-دستور ترسيمي Dount-دستور ترسيمي ellipse-دستور ترسيمي mline-دستور table براي رسم جداول-دستور ترسيمي sketch-متغير skypoly در دستور sketch-دستور solid در ترسيم-دستور revision cloud در ترسيم-دستور wipe out در ترسيم-دستور helix در ترسيم-طريقه كار با دستور ترسيمي hatch-ابزارهاي كمكي در ترسيم برنامه اتوكد -آشنايي با ابزار كمك ترسيمي ortho-آشنايي با ابزار كمك ترسيمي Grid-طريقه كار با ابزار كمك ترسيمي snap-طريقه كار با دستوركمك ترسيمي polar tracking-آشنايي با ابزار كمك ترسيمي object snap-آشنايي با حالت هاي استفاده از دستور object snap-آشنايي با حالت node در دستور object snap-آشنايي با حالت insertion در دستور object snap-آشنايي با گزينه form در دستور object snap-آشنايي با قابليت osmode در دستور object snap-آشنايي با ابزاركمك ترسيمي draw order-آشنايي با ابزار كمك ترسيمي group-دستورات ويرايشي در برنامه اتوكد -آشنايي با دستور ويرايشي erase- آشنايي با دستور ويرايشي oops- آشنايي بادستور ويرايشي move- آشنايي بادستور ويرايشي copy- آشنايي بادستور ويرايشي stretch-طريقه كار با دستور ويرايشي rotate-آشنايي با دستور ويرايشي lengthen- طريقه كار با دستور ويرايشي mirror- آشنايي با دستور ويرايشي explode-طريقه كار با دستور ويرايشي explode-آشنايي با دستور ويرايشي undo-طريقه كار با دستور ويرايشي redo-آشنايي با دستور ويرايشي offset-آشنايي با دستور ويرايشي fillet-آشنايي با دستور ويرايشي chamfer-طريقه كار با دستور ويرايشي break-طريقه كار با دستور ويرايشي pedit-آشنايي با دستور ويرايشي trim-طريقه كار با دستور ويرايشي extend-آشنايي با دستور ويرايشي join-طريقه كار با دستور ويرايشي array-طريقه كار با دستور ويرايشي scale-آشنايي با دستور ويرايشي mledit-طريقه كار با دستور ويرايشي edit spline-آشنايي با دستور ويرايشي edit hatch-طريقه كار با دستور ويرايشي properties-آشنايي با دستور ويرايشي table edit-تايپ و ويرايش متون در اتوكد -آشنايي با دستور text-آشنايي با دستور style- طريقه كار با دستور تايپي mtext-آشنايي با دستور تايپي dedit-طريقه كار با دستور mtedit-آشنايي با دستور explode text-آشنايي با دستور convert text to mtext-طريقه كار با دستور scale text-آشنايي با دستور تايپي qtext-طريقه كار با دستور تايپي change text case-كنترل صفحه تصوير در برنامه اتوكد -آشنايي با دستور zoom-طريقه كار با فرمان pan- آشنايي با دستور blip mode- آشنايي با دستورregen- آشنايي با دستور clean screen-طريقه كار با دستور aerial view- طريقه كار با دستور display-آشنايي با برخي از اجزا بخش window در سربرگ view-اندازه گذاري -آشنايي با دستور اندازه گيري quick dimension-آشنايي با دستور linear- آشنايي با دستور اندازه گيري aligned-آشنايي با دستور اندازه گيري arc length-آشنايي با دستور ordinate-طريقه کار با دستورradius- آشنايي با دستور jogged- طريقه کار با دستور diameter-آشنايي با دستور اندازه گيري angular- طريقه کار با دستور baseline- آشنايي با دستور continue- آشنايي با دستور dimspace- آشنايي با دستور qleader- آشنايي بادستور leader- آشنايي بادستور center mark-آشنايي بادستور اندازه گيري inspect-آشنايي بادستور اندازه گيري dimedit-آشنايي بادستور dimtedit-طريقه کار با دستوراندازه گيري jogline-آشنايي با دستور re associate-آشنايي با دستور re associate قسمت دو-آشنايي با دستور update-گزارش گيري و آشنايي با فرم هاي پرسشي در اتوكد -آشنايي با دستور گزارش گيري id-آشنايي با دستور distance-طريقه كار با دستور گزارش گيري list-آشنايي با دستور گزارشيdblist-آشنايي با دستور area-آشنايي بادستور گزارشي massprop-آشنايي با دستور time-طريقه كار با دستور گزارشي quick calc-سازماندهي كارها در محيط برنامه اتوكد -طريقه كار با دستور block-طريقه كار با دستور set base point-آشنايي با دستور insert-آشنايي با دستور wblock-آشنايي با دستور export-آشنايي با دستور import-آـشنايي با دستور minsert-آشنايي بادستور divide-طريقه كار با دستور measure-آشنايي با دستور multi line style-طريقه كار با دستور color-آشنايي با دستور line type-آشنايي با دستور Lweight-طريقه كار با دستور scale list-طريقه كار با دستور table style-آشنايي با دستور limits-آشنايي بادستور rename-آشنايي با مفهوم لايه ها در برنامه -آشنايي بادستورlayer-طريقه كار با دستور CLAYER-آشنايي با دستور layer walk-آشنايي با دستور layer match-آشنايي بادستور change to current layer-طريقه كار با دستور isolate-آشنايي بادستور unisolate-طريقه كار با دستور layeroff-آشنايي با دستور turn all layers on-آشنايي با دستور layer freeze-طريقه كار با دستور thaw all layers-طريقه كار با دستور ات lock و unlock-آشنايي با دستور copy object to new layer-آشنايي با دستور merge-آشنايي با دستور layer delete-آشنايي با قيود در اتوكد -آشنايي با قيد coincident-آشنايي با قيد consentric-آشنايي با قيد parallel-آشنايي با قيد perpendicular-آشنايي با قيد horizontal-آشنايي با قيد vertical-آشنايي با قيد tangent-آشنايي با قيد smooth-آشنايي با قيد symetric-آشنايي با قيد equal-آشنايي با قيد fix-آشنايي با قيد auto constrain-آشنايي با قيد linear-آشنايي با قيد horizontal-آشنايي با قيد vertical-آشنايي با قيد aligned-آشنايي با قيد radial-آشنايي با قيد diameters-آشنايي با قيد angular-طريقه حذف يك قيد-آشنايي با پنجره constraint settings- 3D: ترسيمات سه بعدي در برنامه اتوكد -آشنايي با انواع نماها در فضاي سه بعدي- آشنايي با دستور dview- آشنايي با دستور view point preset- طريقه كار با دستورview point- آشنايي با دستور constrained orbit-آشنايي با دستور view ports- طريقه كار با دستور camera- آشنايي با دستور plan-آشنايي با ترسيمات سه بعدي در برنامه اتوكد - آشنايي با دستور elev- آشنايي با شيوه ترسيم surface- آشنايي با دستور ترسيمي 3d poly- آشنايي با دستور3d face- آشنايي با دستور 3d mesh- آشنايي با دستور ترسيمي pface- آشنايي با دستور rulesurf- اشنايي با دستور edge surf- اشنايي با دستور pedit- آشنايي با دستور edge- آشنايي با دستور mesh- طريقه كار با دستور hide- آشنايي با دستور revsurf- آشنايي با دستور tabsurf-ترسیم موضوعات صلب- دستور box- کار با دستور cylinder- کار با دستور interface- دستور intersect- دستور union- کار با دستورsubtract- دستور isolines- کار با دستور facetres- دستور extrude-دستور revolve- دستور solid edit- دستورات کمک ترسیمی در برنامه - کار با دستور ucs- دستور uscman- کار با دستور 3d rotate- کار با دستور 3d mirror- دستور 3d array- دستور convert to surface- دستور uscicon- عملیات رندر (render)- دستور light- دستور lightlist- دستور rmat- دستور render- فضای کاغذ در برنامه اتوکد - دستور layout- دستور solview

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

آموزش AutoCAD 2015

آموزش AutoCAD 2015

نرم افزار آموزشی اتوكد

30 محصولات دیگر در همان شاخه: