فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس مقدماتی چاپ چهارم - Abaqus

فقط آنلاین

محصول جدید

1.1 مقدمه- 1.2 ایجاد نمونه قطعات مختلف - 1.2.1 فضاکاری   Modeling Space - 2.2.1 نوع قطعه  Type - 3.2.1 شکل و نوع عملیات ایجاد قطعه  Base Feature - 3.1 مدیریت قطعات - 4.1 ویرایش قطعات و هندسه مل - 5.1 افزودن قطعه به مدل هندسی - 1.5.1 افزودن شکل از نوع  Solid - 2.5.1 افزودن شکل از نوع Shell - 3.5.1 افزودن شکل از نوع  Wire - 6.1 برش دادن قسمتی از مدل هندسی قطعه پایه - 7.1 پخ زدن یا قوس دادن به لبه های تیز - 8.1 قرینه کردن یک مدل نسبت به یک وجه (ابزار آینه)

جزییات بیشتر

تولید کننده
انتشارات نگارنده دانش

330,000 ریال

ویژگی ها

پدیدآورندگان

نویسنده/ نویسندگان : سهیل سروش نیا - نیما بهشتیان

مشخصات محصول

قطع کتاب : وزیری
زبان : فارسی
چاپ متن : تک رنگ
تعداد صفحات : 740
نوبت چاپ : 4
سال چاپ : 92
شابك : 9786006190204
جلد : شومیز
نوع کاغذ : معمولی

اطلاعات بیشتر

 1 مقدمه- 1.1  معرفی Abaqus/Standard - 2.1  معرفی Abaqus/Explicit - 3.1  معرفی Abaqus/CFD - 4.1  معرفیAbaqus/CAE - 5.1  معرفی Abaqus/Viewer - 6.1  معرفی Abaqus/Aqua - 7.1  معرفی Abaqus/Design - 8.1  معرفی Abaqus/AMS - 9.1  معرفی Abaqus/Foundation - 10.1  معرفیAbaqus/Electromagnetiv - 2  شروع کار با نرم افزار  Abaqus - 3  چگونگی استفاه از این کتاب - 4  اصول اولیه نرم افزار Abaqus - 1.4  مرحله پیش پردازش- 2.4  مرحله شبیه سازی 3.4  - مرحله پس پردازش- 5  اجزای مدل سازی نرم افزار Abaqus - 1.5 گسسته سازی هندسه مدل - 2.5  مشخصات مقطع المان - 3.5  مشخصات مصالح - 4.5  بارگذاری و شرایط مرزی - 5.5  نوع تحلیل - 6.5  درخواست خروجی از نرم افزار - 6  اجزای پنجره اصلی نرم افزار Abaqus - 7  ماژول چیست ؟- 8  ماژول ها در Abaqus - 1.8  ماژول  Part - 2.8  ماژول Propcrty - 3.8  ماژول Assembly - 4.8  ماژول Step - 5.8  ماژول Interection - 6.8  ماژول Load - 7.8  ماژول  Mesh - 8.8  ماژول Optimization - 9.8  ماژول Job  - 10.8  ماژول Visualization - 11.8  ماژول Sketch - 9  نمودار درختی چیست ؟

 

فصل 1 . ماژول Part

 

1.1 مقدمه- 1.2 ایجاد نمونه قطعات مختلف - 1.2.1 فضاکاری   Modeling Space - 2.2.1 نوع قطعه  Type - 3.2.1 شکل و نوع عملیات ایجاد قطعه  Base Feature - 3.1 مدیریت قطعات - 4.1 ویرایش قطعات و هندسه مل - 5.1 افزودن قطعه به مدل هندسی - 1.5.1 افزودن شکل از نوع  Solid - 2.5.1 افزودن شکل از نوع Shell - 3.5.1 افزودن شکل از نوع  Wire - 6.1 برش دادن قسمتی از مدل هندسی قطعه پایه - 7.1 پخ زدن یا قوس دادن به لبه های تیز - 8.1 قرینه کردن یک مدل نسبت به یک وجه (ابزار آینه)

 

فصل 2 . ماژول Property

 

1.2 مقدمه - 2.2 تعریف خصوصیات مصالح - 1.2.2. فهرست انتخاب General - 2.2.2. فهرست انتخاب Mechanical - 3.2.2 فهرست انتخاب Thermal - 4.2.2 فهرست انتخاب Electric/Magnetic - 5.2.2 فهرست انتخاب Other - 3.2 تعریف پروفیل ها- 1.3.2 پروفیل های Shape-based - 2.3.2 پروفیل های Generalized - 4.2 ایجاد Section - 1.4.2 Solid Section - 2.4.2 Shell Section - 3.4.2 Beam Section - 4.4.2 Fluid Section - 5.4.2 Other Section - 5.4.2 Composite layup - 6.4.2 مفهوم Rebar در Shell Section - 5.2 تخصیص مشخصات به قطعات - 6.2 مفهوم Composite layup  - 7.2  Assign Material Orientation - 8.2 Assign Beam Orientation - 9.2 ایجاد Skin - 10.2 ایجاد Stringer - 11.2 ارزیابی رفتار مصالح  Hyperelastic وViscoelastic  - 12.2 استفاده از کتابخانه مصالح - 1.12.2 مرور کلی بر کتابخانه مصالح

 

فصل 3 . ماژول Assembly

 

1.3 مقدمه- 2.3 مفهوم مونتاژ- 1.2.3 انواع نمونه ها در مونتاژ- 3.3 لینک کردن یک نمونه قطعه بین مدل ها - 4.3 ایجاد یک مونتاژ- 5.3 ابزار ایجاد قیود موقعیت - 1.5.3 ابزار وجوه موازی - 2.5.3 ابزار وجوه موازی با قید فاصله ای مشخص - 3.5.3 ابزار لبه های موازی - 4.5.3 ابزار لبه های موازی با منطبق نمودن لبه ها یا مشخص نمودن فاصله - 5.5.3 ابزار هم محور نمودن- 6.5.3 ابزار نقاط منطبق - 7.5.3 قید موازی نمودن دستگاه های مختصات- 6.3 جابه جایی نمونه- 7.3 دوران نمونه- 8.3 تغییر موقعیت یک نممونه با استفاده از ابزار انتقال - 9.3 ایجاد الگوی خطی از نمونه قطعات - 2.9.3 ایجاد الگوی شعاعی از نمونه قطعات- 10.3 ترکیب و برش نمونه قطعات

 

فصل 4 . ماژول Step

 

1.4مقدمه- 2.4 وظایف ماژول Step- 3.4 Step چیست؟- 4.4 تحلیل های عمومی و خطی - 1.4.4 تحلیل های عمومی  (General) - 2.4.4 تحلیل های خطی (Linear Perturbation) - 5.4 تعریف نتایج خروجی - 1.5.4 تعریف خروجی به صورت گرافیکی  (Field Output) - 2.5.4 تعریف خروجی به صورت نمودار (History Output) - 6.4 مدیریت ماژول Step - 1.6.4 مدیریت Step - 2.6.4 مدیریت Field Output - 3.6.4 مدیریت History Output - 7.4 قابلیت های مهم در ماژول Step - 1.7.4 خروجی جامع از تحلیل Abaqus/Explicit - 2.7.4 درخواست خروجی های (Restart output requests)Restart - 3.7.4 Diagnostic printing - 4.7.4 درخواست مانیتورینگ درجه آزادی(DOF Monitor) - 5.7.4 مفهوم مش بندی تطبیقی ALE - 6.7.4 چگونگی تنظیم تحلیل Abaqus

 

فصل 5. ماژول Interaction

 

1.5 مقدمه - 2.5 مفهوم اندر کنش ها- 1.2.5 General contact - 2.2.5 Surface-to-surface contact - 3.2.5 Self – contact - 4.2.5 Pressure penetration - 5.2.5 Model change - 6.2.5 Cyclic symmetry - 7.2.5 Elastic foundation - 8.2.5 Cavity radiation - 9.2.5 Thermal film conditions - 10.2.5 Radiation to and from the ambient environment - 11.2.5 Abaqus / Standard to Abaqus / Explicit co – simulation - 12.2.5 Fluid- structure co- simulation - 13.2.5 Incident waves - 14.2.5   Acoustic impedance - 15.2.5 Actuator/sensor - 3.5 مفهوم خصوصیات اندر کنش ها- 1.3.5 Contact - 2.3.5 Film condition - 3.3.5  Cavity radiation - 4.3.5 Acoustic impedance - 5.3.5 Incident wavc - 6.3.5 Actuator/ sensr - 4.5 مفاهیم قیود - 1.4.5 قید Tie - 2.4.5 قید Rigid body - 3.4.5 قید Display body - 4.4.5 قید Coupling - 5.4.5 قید Adjust points - 6.4.5 قید MPC - 7.4.5 قید Shell- to- solid coupling - 8.4.5 قید Embedded region - 9.4.5 قید Equation - 5.5 مفهوم کشف جفت های تماسی - 1.5.5 کشف جفت های تماسی - 2.5.5 الگوریتم کشف تماس - 6.5 رابط ها - 1.6.5 مفهوم رابط ها- 2.6.5 مدل کردن یک رابط - 3.6.5 سازنده یک رابط - 4.6.5 مفهوم Connector Section - 5.6.5 انواع رابط ها - 7.5 رفتارهای حاکم بر رابط ها- 8.5 مفهوم Fastener

 

فصل 6 . ماژول Load

 

1.6 مقدمه- 2.6 وظایف و نقش ماژول Load  - 3.6 تعریف بارگذاری - 4.6 اعمال بارگذاری - 1.4. گروه های بارگذاری در Abaqus/CAE - 2.4.6 اعمال بارهای مشخص در Abaqus/CAE - 5.6 تعریف شرایط مرزی - 6.6 اعمال شرایط مرزی - 1.6.6 گروه های شرایط مرزی در Abaqus/CAE - 2.6.6اعمال شرایط مرزی مشخص در Abaqus/CAE - 7.6 شرایط مرزی اولیه - 1.7.6 گروه های شرایط مرزی اولیه در Abaqus/CAE - 2.7.6 استفاده از ویرایشگر Predefined field - 8.6  Load Case - 1.8.6  Load Case چیست ؟- 2.8.6 تعریف یک Load Case - 3.8.6 مدیریت Load Case - 4.8.6 ویرایشگر Load Case - 5.8.6 نمایش خروجی Load Case

 

فصل 7 . ماژولMesh

 

1.7 مقدمه - 2.7 فرایند مش بندی - 1.2.7 اختصاص مشخصات مش بندی و تنظیم کنترل مش - 2.2.7 ساخت مش بندی - 3.2.7 تصحیح مش بندی - 4.2.7 بهینه سازی مش بندی - 5.2.7 اصلاح مش بندی - 3.7 مشخصات و کنترل های مش بندی - 4.7 مفهوم دانه بندی - 1.4.7 انتخاب ناحیه دانه بندی - 2.4.7 کنترل چگالی دانه بندی - 3.4.7 اختصاص کنترل انحنا به دانه بندی (Curvature Control) - 4.4.7 محدود کردن دانه بندی - 5.4.7 کاهش امکان تغییر موقعیت مجدد دانه بندی - 6.4.7 ارتباط بین رئوس و گره ها - 5.7 اختصاص دانه بندی به یک قطعه و یا ناحیه ای از آن - 1.5.7 دانه بندی اضلاع - 2.5.7 تعیین دانه بندی های جهت دار در راستای یک ضلع - 3.5.7 دانه بندی قطعات از قبل مش بندی شده - 4.5.7 حذف دانه بندی قطعات و یا ناحیه ای از آن- 5.5.7 حذف دانه بندی اضلاع - 6.7 تولید مش - 7.7 حذف مش های تولد شده - 8.7 کنترل ویژگی های مش بندی - 1.8.7 تخصیص کنترل های مش بندی - 2.8.7 انتخاب شکل المان - 3.8.7 تعیین تکنیک مش بندی - 9.7 تکنیک های مش بندی پیشرفته - 1.9.7 مش بندی نواحی یکپارچه چندگانه سه بعدی - 2.9.7 مش بندی نواحی پوسته ای چندگانه دو یا سه بعدی - 10.7 تعریف مجدد گوشه های یک ناحیه - 11.7 تعیین الگوریتم مش بنی - 1.11.7 انتخاب الگوریتم مش بندی - 12.7 اختصاص و تعیین نوع المان - 13.7 تایید و بهبود مش بندی - 1.13.7 تایید کیفیت المان - 2.13.7 بررسی اطلاعات مش بندی - 14.7 ایجاد قوانین مش بندی مجدد- 15.7 کد نویسی رنگ تکنیک های مش بندی - 16.7 اصلاح مش بندی - 17.7 بهینه سازی مش بندی - 18.7 بازبینی مش بندی - 19.7 مش بندی موارد مستقل و وابسته مربوط به قطعه - 1.19.7 موارد مستقل - 2.19.7 موارد وابسته - 20.7 نمایش یک مش Native

 

فصل 8. ماژول Optimization

 

1.8 مقدمه- 2.8 نمایش و عیب یابی یک فرایند بهینه سازی - 1.2.8 بهینه سازی توپولوژیکی - 2.2.8 بهینه سازی شکلی - 3.8 ایجاد و پیکر بندی عمل بهینه سازی - 2.3.8 پیکر بندی عمل بهینه سازی - 4.8پیکر بندی پاسخ های راحی - 1.4.8 ایجاد و ویرایش یک پاسخ طراحی - 2.4.8 انتخاب منبع داده برای پاسخ طاحی - 5.8 ایجاد توابع هدف - 6.8 ایجاد قیود - 7.8 پیکر بندی محدودیت های هندسی - 8.8 ایجاد شرایط توقف محلی

 

فصل 9 . ماژولJob

 

 1.9 مقدمه - 2.9 ایجاد Job - 1.2.9 توضیحات گزینه های  پنجره Manager Job - 2.2.9 توضیحات گزینه های پنجره Edit Job - 3.2.9 انتخاب نوع Job - 4.2.9 کادر محاوره ای  Job Monitorو مشاهده پیشرفت یک تحلیل - 3.9 مفهوم فرایند Adaptivity - 1.3.9 چه زمانی انطباق مش بندی تکرار را متوقف می کند ؟- 2.3.9 Adaptivity غیر خودکار مش بندی - 3.3.9 مدیریت فرآیند  Adaptivity - 4.9 مفهوم Co-execution - 1.4.9 مدیریت Co-execution - 2.4.9 ویرایشگر Co-execution - 5.9 مفهوم فرایند Optimization - 1.5.9 مدیریت فرایند Optimization - 2.5.9 ویرایشگر فرایند Optimization - 6.9  Restart کردن یک تحلیل - 1.6.9 مفهوم Restart - 2.6.9 کنترل کردن یک تحلیل Restart شده - 3.6.9 فایل های مورد نیاز برای Restart کرن یک تحلیل

 

فصل 10 .ماژول Visualization

 

1.10 مقدمه- 2.10 ایجاد خروجی میدانی جدید - 3.10 نحوه استفاده از پلات ها و گزینه ماژول Visualization - 1.3.10 Common plot options - 2.3.10 ساخت یک پلات حالت تغییر شکل نیافته- 3.3.10 ساخت یک پلات حالت تغییر شکل یافته - 4.3.10 حالت روی هم نشینی (Superimpose) - 5.3.10 ایجاد پلات های کانتوری - 6.3.10 ایجاد پلات نماد - 7.3.10 ایجاد پلات جهت مصالح - 8.3.10 ایجاد پلات X-Y - 9.3.10 پلات های انیمیشن - 4.10 سفارشی کردن پلات ها - 5.10 تشخیص مشکلات موجود در مدل از طریق Job Diagnostics - 1.5.10 دسترسی به اطلاعات مربوط به تشخیص مشکلات - 6.10 ابزار Free Body - 1.6.10 نیروها و ممان های برآیند در برش های Free Body - 2.6.10 ایجاد یک برش Free Body - 7.10 نمایش مقطع برش خورده- 1.7.10 اشکال تصویر برش خورده- 2.7.10 ایجاد تصویر یک مقطع برش خورده- 3.7.10 نمایش یک مقطع برش خوردهو بردارهی برایند نیروها و ممان ها- 8.10 ایجاد سیستم های مختصاتی در محل پس پردازش - 9.10 نمایش جریان(Stream) - 1.9.10 تعریف جریان در نرم افزار - 10.10  Viewport - 1.10.10 پیوند بین  Viewport ها - 11.10ابزار (Query)

 

فصل 11. ماژولSketch

 

  1.11مقدمه- 2.11 مفاهیم پایه در ماژولSketch - 1.2.11 نحوه ایجاد یک طرح دو بعدی در محیط Sketch - 3.11 معرفی ابزارهای موجود در ماژول Sketch  - 1.3.11 ابزارهای ترسیم- 2.3.11 ابزارهای ویرایش- 3.3.11 ابزارهای کنترل هندسه طرح- 4.3.11 ابزارهای بازگردانی به حالت قبل یا بعد ، انتقال ترسیم ، پاک کردن ترسیم ها - 5.3.11 ابزارهای فراخوانی یا ذخیره ترسیم ها - 6.3.11 ابزارهای تنظیمات نمایش صفحه و پارامترهای مربوط به آن

 

فصل 12. تحلیل اجزاء محدود خرپای دو بعدی

 

 1.12 مقدمه- 2.12 المان های Truss - 3.12 نام گذاری المان های Truss در Abaqus - 4.12 مرحله پش پردازش- 1.4.12 ساخت هندسه مدل - 2.4.12 تعریف مشخصات مصالح- 3.4.12 مونتاژ مدل - 4.4.12 تعریف مراحل تحلیل- 5.4.12 تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 6.4.12 مش بندی - 5.12 مرحله پردازش مدل - 1.5.12 ایجاد یک Job - 2.5.12 پردازش مدل- 6.12 مرحله پس پردازش- 1.6.12 نمایش نتایج تحلیل- 2.6.12 نمایش تغییر مکان در جهت محور X3.6.12-  مقایسه نتایج تئوری و نتایج به دست آمده از تحلیل Abaqus - 4.6.12 مشاهده نتایج المان های  Truss به صورت سه بعدی

 

فصل13. تحلیل اجزاءمحدود خرپای فضایی

 

1.13 مقدمه- 2.13مرحله پیش پردازش مدل- 1.2.13 ساخت هندسه مل- 2.2.13 تعریف مشخصات مصالح- 3.2.13 مونتاژ مدل- 4.2.13 تعریف مراحل تحلیل- 5.2.13 تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 6.2.13 مش بندی - 3.13 مرحله پردازش مدل- 1.3.13 ایجاد یک Job - 2.3.13 پردازش مدل- 4.13 مرحله  پس پردازش- 1.4.13 نمایش نتایج تحلیل- 2.4.13 نمایش تنش و نیروها در اعضا- 3.4.13 مقایسه نتایج تئوری و نتایج به دست آمده از تحلیل Abaqus - 4.4.13 مشاهده نتایج المان های Truss به صورت سه بعدی - 5.4.13 مشاهده همزمان شکل تغییر یافته و تغییرشکل نیافته مدل

 

فصل 14. تحلیل اجزاء محدود قاب دو بعدی

 

 1.14 مقدمه- 2.14 المان های Beam - 3.14 نام گذاری المان های Beam  در Abaqus - 4.14 مرحله پیش پردازش مدل - 1.4.14 ساخت هندسه مدل - 2.4.14 تعریف مشخصات مصالح- 3.4.14 مونتاز مدل - 4.4.14 تعریف مراحل تحلیل- 5.4.14 تتعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 6.4.14 مش بندی - 5.14 مرحله پردازش مدل - 1.5.14 ایجاد یک Job - 5.2.14 پردازش مدل - 6.14 مرحله پس پردازش - 1.6.14 نمایش نتایج تحلیل - 2.6.14 نمایش تغییر مکان در جهت محو X - 3.6.14 مقایسه نتایج تئوری و نتایج به دست آمده از تحلیل Abaqus - 4.6.14 مشاهده نتایج المان های Beam به صورت سه بعدی

 

 فصل 15. تحلیل تیر دو سر گیردا به صورت سه بعدی

 

 1.15 مقدمه- 2.15 معرفی المان(Continuum)Solid - 3.15 نام گذاری المان های Solid در Abaqus - 4.15 مرحله پیش پردازش مدل - 1.4.15 ساخت هندسه مدل - 2.4.15 تعریف مشخصات مصالح - 3.4.15 مونتاژ مدل - 4.4.15 تعریف مراحل تحلیل- 5.4.15 تعریف شرایط تکیه گاهی و بارگذاری - 6.4.15 مش بندی - 5.15 مرحله پردازش مدل - 1.5.15 ایجاد یک Job - 2.5.15 پردازش مدل - 6.15 مرحله پس پردازش - 1.6.15 نمایش نتایج تحلیل - 2.6.15 نمایش تغییر مکان در جهت محور Y - 3.6.15 مقایسه نتایج تئوری و نتایج به دست آمده از تحلیل Abaqus

 

فصل 16 . تحلیل فرکانس سد بتنی وزنی

 

 1.16 مقدمه- 2.16 مرحله پیش پردازش مدل - 1.2.16 ساخت هندسه مدل 2.2.16 تعریف مشخصات مصالح- 3.2.16 مونتاژ مدل - 4.2.16 تعریف مراحل تحلیل - 5.2.16 مش بندی - 6.2.16 تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 3.16 مرحله پردازش مدل - 1.3.16 ایجاد یک Job - 2.3.16 پردازش مدل- 1.4.16 نمایش نتایج و مودهای فرکانسی - 2.4.16 مقایسه نتایج تئوری و نتایج بدست آمده از تحلیل Abaqus - 3.4.16 مشاهده نتایج تحلیل سد به صورت سه بعدی

 

فصل 17 . تحلیل تیر دو سر گیردار بتن مسلح به صورت سه بعدی

 

 1.17 مقدمه- 2.17 مرحله پیش پردازش مدل - 1.2.17 ساخت هندسه مدل - 2.2.17 تعریف مشخصات مصالح - 3.2.17 مونتاژ مدل - 4.2.17 تعریف مراحل تحلیل - 5.2.17 تعریف ید مدفون بودن میلگردها در بتن- 6.2.17 تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 7.2.17 مش بندی - 3.17 مرحله پردازش مدل - 1.3.17 ایجاد یک Job - 2.3.17 پردازش مدل - 4.17 مرحله پس پردازش - 1.4.17 نمایش نتایج تحلیل - 2.4.17 نمایش تغییر مکان در جهت محور Y

 

فصل 18. تحلیل اجزاء محدود یک صفحه تحت بارگذاری دایروی

 

1.18 مقدمه- 2.18 المان های Shell - 3.18نام گذاری المان های Shell در Abaqus - 4.18مرحله پیش پردازش- 1.4.18 ساخت هندسه مدل- 2.4.18 تعریف مشخصات مصالح- 3.4.18 مونتاژ مدل - 4.4.18 تعریف مراحل تحلیل- 5.4.18 تعری بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 6.4.18 مش بندی - 5.18 مرحله پردازش مدل - 1.5.18 ایجاد یک Job - 2.5.18 پردازش مدل- 6.18 مرحله پس پردازش - 1.6.18 نمایش نتایج تحلیل - 2.6.18 نمایش تنش در ضخامت پوسته- 3.6.18 نمایش تغییر مکان در جهت محور Z

 

فصل 19. تحلیل بار افزون یک تیر با بال کاهش یافته به روش اجزاء محدود

 

1.19 مقدمه- 2.19 مرحله پیش پردازش مدل- 1.2.19 ساخت هندسه مل - 2.2.19 تعریف مشخصات مصالح - 3.2.19 مونتاژ مدل - 4.2.19 تعریف مراحل تحلیل - 5.2.19 تعریف بارگذاری و شرایط کارگاهی - 6.2.19 مش بندی - 7.2.19 تعریف خروجی های مورد نظر- 3.19 مرحله پردازش مدل - 1.3.19 ایجاد یک Job - 2.3.19 پردازش مدل - 4.19 مرحله پس پرداش- 1.4.19 نمایش نتایج تحلیل - 2.4.19 ترسیم نمودار بار افزون- 304019 نمایش نمودار کرنش الاستیک در نقاط مختلف - 4.4.19 نتایج به دست آمده از تحلل تیر ساده در Abaqus - 5.4.19مقایسه نتایج به دست آمده از تحلی تیر ساده و RBS در Abaqus

 تبدیل پایان نامه به کتاب -   ارسال کتاب -  بانک نرم افزار کودک -   فروش پستی کتاب -   پیک کتاب -   فروش نرم افزار -   چاپ تیراژ کم -   پیک کتاب - پستی کتاب - کنکوری - چاپ و نشر - چاپ کتاب شعر - کتب زبان -  کتاب کودک - فروش کتاب - چاپ کتاب - ارسال کتاب - بانک کتاب - پیک کتاب - پستی کتاب - کنکوری - چاپ و نشر - فروش آنلاین - مهندسی - عمومی - تخصصی - مرجع  - کنکوری - درسی - کمک درسی - دانشگاهی - دوره دبیرستان -  تحصیلات تکمیلی - کتب تست - ریاضی 

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس مقدماتی چاپ چهارم - Abaqus

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس مقدماتی چاپ چهارم - Abaqus

1.1 مقدمه- 1.2 ایجاد نمونه قطعات مختلف - 1.2.1 فضاکاری   Modeling Space - 2.2.1 نوع قطعه  Type - 3.2.1 شکل و نوع عملیات ایجاد قطعه  Base Feature - 3.1 مدیریت قطعات - 4.1 ویرایش قطعات و هندسه مل - 5.1 افزودن قطعه به مدل هندسی - 1.5.1 افزودن شکل از نوع  Solid - 2.5.1 افزودن شکل از نوع Shell - 3.5.1 افزودن شکل از نوع  Wire - 6.1 برش دادن قسمتی از مدل هندسی قطعه پایه - 7.1 پخ زدن یا قوس دادن به لبه های تیز - 8.1 قرینه کردن یک مدل نسبت به یک وجه (ابزار آینه)

30 محصولات دیگر در همان شاخه: