خرید کتاب, فروش کتاب, فروش آنلاین, کتاب دانشگاهی, فروشگاه کتاب, چاپ کتاب, تبدیل پایان نامه به کتاب, ارسال کتاب, بانک کتاب, فروش پستی کتاب, پیک کتاب, فروش نرم افزار, چاپ تیراژ کم, فروشگاه اینترنتی کتاب ایران

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس مقدماتی چاپ چهارم - Abaqus

فقط آنلاین

محصول جدید

1.1 مقدمه- 1.2 ایجاد نمونه قطعات مختلف - 1.2.1 فضاکاری   Modeling Space - 2.2.1 نوع قطعه  Type - 3.2.1 شکل و نوع عملیات ایجاد قطعه  Base Feature - 3.1 مدیریت قطعات - 4.1 ویرایش قطعات و هندسه مل - 5.1 افزودن قطعه به مدل هندسی - 1.5.1 افزودن شکل از نوع  Solid - 2.5.1 افزودن شکل از نوع Shell - 3.5.1 افزودن شکل از نوع  Wire - 6.1 برش دادن قسمتی از مدل هندسی قطعه پایه - 7.1 پخ زدن یا قوس دادن به لبه های تیز - 8.1 قرینه کردن یک مدل نسبت به یک وجه (ابزار آینه)

جزییات بیشتر

تولید کننده
انتشارات نگارنده دانش

330,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

ویژگی ها

پدیدآورندگان

نویسنده/ نویسندگان : سهیل سروش نیا - نیما بهشتیان

مشخصات محصول

قطع کتاب : وزیری
زبان : فارسی
چاپ متن : تک رنگ
تعداد صفحات : 740
نوبت چاپ : 4
سال چاپ : 92
شابك : 9786006190204
جلد : شومیز
نوع کاغذ : معمولی

اطلاعات بیشتر

 1 مقدمه- 1.1  معرفی Abaqus/Standard - 2.1  معرفی Abaqus/Explicit - 3.1  معرفی Abaqus/CFD - 4.1  معرفیAbaqus/CAE - 5.1  معرفی Abaqus/Viewer - 6.1  معرفی Abaqus/Aqua - 7.1  معرفی Abaqus/Design - 8.1  معرفی Abaqus/AMS - 9.1  معرفی Abaqus/Foundation - 10.1  معرفیAbaqus/Electromagnetiv - 2  شروع کار با نرم افزار  Abaqus - 3  چگونگی استفاه از این کتاب - 4  اصول اولیه نرم افزار Abaqus - 1.4  مرحله پیش پردازش- 2.4  مرحله شبیه سازی 3.4  - مرحله پس پردازش- 5  اجزای مدل سازی نرم افزار Abaqus - 1.5 گسسته سازی هندسه مدل - 2.5  مشخصات مقطع المان - 3.5  مشخصات مصالح - 4.5  بارگذاری و شرایط مرزی - 5.5  نوع تحلیل - 6.5  درخواست خروجی از نرم افزار - 6  اجزای پنجره اصلی نرم افزار Abaqus - 7  ماژول چیست ؟- 8  ماژول ها در Abaqus - 1.8  ماژول  Part - 2.8  ماژول Propcrty - 3.8  ماژول Assembly - 4.8  ماژول Step - 5.8  ماژول Interection - 6.8  ماژول Load - 7.8  ماژول  Mesh - 8.8  ماژول Optimization - 9.8  ماژول Job  - 10.8  ماژول Visualization - 11.8  ماژول Sketch - 9  نمودار درختی چیست ؟

 

فصل 1 . ماژول Part

 

1.1 مقدمه- 1.2 ایجاد نمونه قطعات مختلف - 1.2.1 فضاکاری   Modeling Space - 2.2.1 نوع قطعه  Type - 3.2.1 شکل و نوع عملیات ایجاد قطعه  Base Feature - 3.1 مدیریت قطعات - 4.1 ویرایش قطعات و هندسه مل - 5.1 افزودن قطعه به مدل هندسی - 1.5.1 افزودن شکل از نوع  Solid - 2.5.1 افزودن شکل از نوع Shell - 3.5.1 افزودن شکل از نوع  Wire - 6.1 برش دادن قسمتی از مدل هندسی قطعه پایه - 7.1 پخ زدن یا قوس دادن به لبه های تیز - 8.1 قرینه کردن یک مدل نسبت به یک وجه (ابزار آینه)

 

فصل 2 . ماژول Property

 

1.2 مقدمه - 2.2 تعریف خصوصیات مصالح - 1.2.2. فهرست انتخاب General - 2.2.2. فهرست انتخاب Mechanical - 3.2.2 فهرست انتخاب Thermal - 4.2.2 فهرست انتخاب Electric/Magnetic - 5.2.2 فهرست انتخاب Other - 3.2 تعریف پروفیل ها- 1.3.2 پروفیل های Shape-based - 2.3.2 پروفیل های Generalized - 4.2 ایجاد Section - 1.4.2 Solid Section - 2.4.2 Shell Section - 3.4.2 Beam Section - 4.4.2 Fluid Section - 5.4.2 Other Section - 5.4.2 Composite layup - 6.4.2 مفهوم Rebar در Shell Section - 5.2 تخصیص مشخصات به قطعات - 6.2 مفهوم Composite layup  - 7.2  Assign Material Orientation - 8.2 Assign Beam Orientation - 9.2 ایجاد Skin - 10.2 ایجاد Stringer - 11.2 ارزیابی رفتار مصالح  Hyperelastic وViscoelastic  - 12.2 استفاده از کتابخانه مصالح - 1.12.2 مرور کلی بر کتابخانه مصالح

 

فصل 3 . ماژول Assembly

 

1.3 مقدمه- 2.3 مفهوم مونتاژ- 1.2.3 انواع نمونه ها در مونتاژ- 3.3 لینک کردن یک نمونه قطعه بین مدل ها - 4.3 ایجاد یک مونتاژ- 5.3 ابزار ایجاد قیود موقعیت - 1.5.3 ابزار وجوه موازی - 2.5.3 ابزار وجوه موازی با قید فاصله ای مشخص - 3.5.3 ابزار لبه های موازی - 4.5.3 ابزار لبه های موازی با منطبق نمودن لبه ها یا مشخص نمودن فاصله - 5.5.3 ابزار هم محور نمودن- 6.5.3 ابزار نقاط منطبق - 7.5.3 قید موازی نمودن دستگاه های مختصات- 6.3 جابه جایی نمونه- 7.3 دوران نمونه- 8.3 تغییر موقعیت یک نممونه با استفاده از ابزار انتقال - 9.3 ایجاد الگوی خطی از نمونه قطعات - 2.9.3 ایجاد الگوی شعاعی از نمونه قطعات- 10.3 ترکیب و برش نمونه قطعات

 

فصل 4 . ماژول Step

 

1.4مقدمه- 2.4 وظایف ماژول Step- 3.4 Step چیست؟- 4.4 تحلیل های عمومی و خطی - 1.4.4 تحلیل های عمومی  (General) - 2.4.4 تحلیل های خطی (Linear Perturbation) - 5.4 تعریف نتایج خروجی - 1.5.4 تعریف خروجی به صورت گرافیکی  (Field Output) - 2.5.4 تعریف خروجی به صورت نمودار (History Output) - 6.4 مدیریت ماژول Step - 1.6.4 مدیریت Step - 2.6.4 مدیریت Field Output - 3.6.4 مدیریت History Output - 7.4 قابلیت های مهم در ماژول Step - 1.7.4 خروجی جامع از تحلیل Abaqus/Explicit - 2.7.4 درخواست خروجی های (Restart output requests)Restart - 3.7.4 Diagnostic printing - 4.7.4 درخواست مانیتورینگ درجه آزادی(DOF Monitor) - 5.7.4 مفهوم مش بندی تطبیقی ALE - 6.7.4 چگونگی تنظیم تحلیل Abaqus

 

فصل 5. ماژول Interaction

 

1.5 مقدمه - 2.5 مفهوم اندر کنش ها- 1.2.5 General contact - 2.2.5 Surface-to-surface contact - 3.2.5 Self – contact - 4.2.5 Pressure penetration - 5.2.5 Model change - 6.2.5 Cyclic symmetry - 7.2.5 Elastic foundation - 8.2.5 Cavity radiation - 9.2.5 Thermal film conditions - 10.2.5 Radiation to and from the ambient environment - 11.2.5 Abaqus / Standard to Abaqus / Explicit co – simulation - 12.2.5 Fluid- structure co- simulation - 13.2.5 Incident waves - 14.2.5   Acoustic impedance - 15.2.5 Actuator/sensor - 3.5 مفهوم خصوصیات اندر کنش ها- 1.3.5 Contact - 2.3.5 Film condition - 3.3.5  Cavity radiation - 4.3.5 Acoustic impedance - 5.3.5 Incident wavc - 6.3.5 Actuator/ sensr - 4.5 مفاهیم قیود - 1.4.5 قید Tie - 2.4.5 قید Rigid body - 3.4.5 قید Display body - 4.4.5 قید Coupling - 5.4.5 قید Adjust points - 6.4.5 قید MPC - 7.4.5 قید Shell- to- solid coupling - 8.4.5 قید Embedded region - 9.4.5 قید Equation - 5.5 مفهوم کشف جفت های تماسی - 1.5.5 کشف جفت های تماسی - 2.5.5 الگوریتم کشف تماس - 6.5 رابط ها - 1.6.5 مفهوم رابط ها- 2.6.5 مدل کردن یک رابط - 3.6.5 سازنده یک رابط - 4.6.5 مفهوم Connector Section - 5.6.5 انواع رابط ها - 7.5 رفتارهای حاکم بر رابط ها- 8.5 مفهوم Fastener

 

فصل 6 . ماژول Load

 

1.6 مقدمه- 2.6 وظایف و نقش ماژول Load  - 3.6 تعریف بارگذاری - 4.6 اعمال بارگذاری - 1.4. گروه های بارگذاری در Abaqus/CAE - 2.4.6 اعمال بارهای مشخص در Abaqus/CAE - 5.6 تعریف شرایط مرزی - 6.6 اعمال شرایط مرزی - 1.6.6 گروه های شرایط مرزی در Abaqus/CAE - 2.6.6اعمال شرایط مرزی مشخص در Abaqus/CAE - 7.6 شرایط مرزی اولیه - 1.7.6 گروه های شرایط مرزی اولیه در Abaqus/CAE - 2.7.6 استفاده از ویرایشگر Predefined field - 8.6  Load Case - 1.8.6  Load Case چیست ؟- 2.8.6 تعریف یک Load Case - 3.8.6 مدیریت Load Case - 4.8.6 ویرایشگر Load Case - 5.8.6 نمایش خروجی Load Case

 

فصل 7 . ماژولMesh

 

1.7 مقدمه - 2.7 فرایند مش بندی - 1.2.7 اختصاص مشخصات مش بندی و تنظیم کنترل مش - 2.2.7 ساخت مش بندی - 3.2.7 تصحیح مش بندی - 4.2.7 بهینه سازی مش بندی - 5.2.7 اصلاح مش بندی - 3.7 مشخصات و کنترل های مش بندی - 4.7 مفهوم دانه بندی - 1.4.7 انتخاب ناحیه دانه بندی - 2.4.7 کنترل چگالی دانه بندی - 3.4.7 اختصاص کنترل انحنا به دانه بندی (Curvature Control) - 4.4.7 محدود کردن دانه بندی - 5.4.7 کاهش امکان تغییر موقعیت مجدد دانه بندی - 6.4.7 ارتباط بین رئوس و گره ها - 5.7 اختصاص دانه بندی به یک قطعه و یا ناحیه ای از آن - 1.5.7 دانه بندی اضلاع - 2.5.7 تعیین دانه بندی های جهت دار در راستای یک ضلع - 3.5.7 دانه بندی قطعات از قبل مش بندی شده - 4.5.7 حذف دانه بندی قطعات و یا ناحیه ای از آن- 5.5.7 حذف دانه بندی اضلاع - 6.7 تولید مش - 7.7 حذف مش های تولد شده - 8.7 کنترل ویژگی های مش بندی - 1.8.7 تخصیص کنترل های مش بندی - 2.8.7 انتخاب شکل المان - 3.8.7 تعیین تکنیک مش بندی - 9.7 تکنیک های مش بندی پیشرفته - 1.9.7 مش بندی نواحی یکپارچه چندگانه سه بعدی - 2.9.7 مش بندی نواحی پوسته ای چندگانه دو یا سه بعدی - 10.7 تعریف مجدد گوشه های یک ناحیه - 11.7 تعیین الگوریتم مش بنی - 1.11.7 انتخاب الگوریتم مش بندی - 12.7 اختصاص و تعیین نوع المان - 13.7 تایید و بهبود مش بندی - 1.13.7 تایید کیفیت المان - 2.13.7 بررسی اطلاعات مش بندی - 14.7 ایجاد قوانین مش بندی مجدد- 15.7 کد نویسی رنگ تکنیک های مش بندی - 16.7 اصلاح مش بندی - 17.7 بهینه سازی مش بندی - 18.7 بازبینی مش بندی - 19.7 مش بندی موارد مستقل و وابسته مربوط به قطعه - 1.19.7 موارد مستقل - 2.19.7 موارد وابسته - 20.7 نمایش یک مش Native

 

فصل 8. ماژول Optimization

 

1.8 مقدمه- 2.8 نمایش و عیب یابی یک فرایند بهینه سازی - 1.2.8 بهینه سازی توپولوژیکی - 2.2.8 بهینه سازی شکلی - 3.8 ایجاد و پیکر بندی عمل بهینه سازی - 2.3.8 پیکر بندی عمل بهینه سازی - 4.8پیکر بندی پاسخ های راحی - 1.4.8 ایجاد و ویرایش یک پاسخ طراحی - 2.4.8 انتخاب منبع داده برای پاسخ طاحی - 5.8 ایجاد توابع هدف - 6.8 ایجاد قیود - 7.8 پیکر بندی محدودیت های هندسی - 8.8 ایجاد شرایط توقف محلی

 

فصل 9 . ماژولJob

 

 1.9 مقدمه - 2.9 ایجاد Job - 1.2.9 توضیحات گزینه های  پنجره Manager Job - 2.2.9 توضیحات گزینه های پنجره Edit Job - 3.2.9 انتخاب نوع Job - 4.2.9 کادر محاوره ای  Job Monitorو مشاهده پیشرفت یک تحلیل - 3.9 مفهوم فرایند Adaptivity - 1.3.9 چه زمانی انطباق مش بندی تکرار را متوقف می کند ؟- 2.3.9 Adaptivity غیر خودکار مش بندی - 3.3.9 مدیریت فرآیند  Adaptivity - 4.9 مفهوم Co-execution - 1.4.9 مدیریت Co-execution - 2.4.9 ویرایشگر Co-execution - 5.9 مفهوم فرایند Optimization - 1.5.9 مدیریت فرایند Optimization - 2.5.9 ویرایشگر فرایند Optimization - 6.9  Restart کردن یک تحلیل - 1.6.9 مفهوم Restart - 2.6.9 کنترل کردن یک تحلیل Restart شده - 3.6.9 فایل های مورد نیاز برای Restart کرن یک تحلیل

 

فصل 10 .ماژول Visualization

 

1.10 مقدمه- 2.10 ایجاد خروجی میدانی جدید - 3.10 نحوه استفاده از پلات ها و گزینه ماژول Visualization - 1.3.10 Common plot options - 2.3.10 ساخت یک پلات حالت تغییر شکل نیافته- 3.3.10 ساخت یک پلات حالت تغییر شکل یافته - 4.3.10 حالت روی هم نشینی (Superimpose) - 5.3.10 ایجاد پلات های کانتوری - 6.3.10 ایجاد پلات نماد - 7.3.10 ایجاد پلات جهت مصالح - 8.3.10 ایجاد پلات X-Y - 9.3.10 پلات های انیمیشن - 4.10 سفارشی کردن پلات ها - 5.10 تشخیص مشکلات موجود در مدل از طریق Job Diagnostics - 1.5.10 دسترسی به اطلاعات مربوط به تشخیص مشکلات - 6.10 ابزار Free Body - 1.6.10 نیروها و ممان های برآیند در برش های Free Body - 2.6.10 ایجاد یک برش Free Body - 7.10 نمایش مقطع برش خورده- 1.7.10 اشکال تصویر برش خورده- 2.7.10 ایجاد تصویر یک مقطع برش خورده- 3.7.10 نمایش یک مقطع برش خوردهو بردارهی برایند نیروها و ممان ها- 8.10 ایجاد سیستم های مختصاتی در محل پس پردازش - 9.10 نمایش جریان(Stream) - 1.9.10 تعریف جریان در نرم افزار - 10.10  Viewport - 1.10.10 پیوند بین  Viewport ها - 11.10ابزار (Query)

 

فصل 11. ماژولSketch

 

  1.11مقدمه- 2.11 مفاهیم پایه در ماژولSketch - 1.2.11 نحوه ایجاد یک طرح دو بعدی در محیط Sketch - 3.11 معرفی ابزارهای موجود در ماژول Sketch  - 1.3.11 ابزارهای ترسیم- 2.3.11 ابزارهای ویرایش- 3.3.11 ابزارهای کنترل هندسه طرح- 4.3.11 ابزارهای بازگردانی به حالت قبل یا بعد ، انتقال ترسیم ، پاک کردن ترسیم ها - 5.3.11 ابزارهای فراخوانی یا ذخیره ترسیم ها - 6.3.11 ابزارهای تنظیمات نمایش صفحه و پارامترهای مربوط به آن

 

فصل 12. تحلیل اجزاء محدود خرپای دو بعدی

 

 1.12 مقدمه- 2.12 المان های Truss - 3.12 نام گذاری المان های Truss در Abaqus - 4.12 مرحله پش پردازش- 1.4.12 ساخت هندسه مدل - 2.4.12 تعریف مشخصات مصالح- 3.4.12 مونتاژ مدل - 4.4.12 تعریف مراحل تحلیل- 5.4.12 تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 6.4.12 مش بندی - 5.12 مرحله پردازش مدل - 1.5.12 ایجاد یک Job - 2.5.12 پردازش مدل- 6.12 مرحله پس پردازش- 1.6.12 نمایش نتایج تحلیل- 2.6.12 نمایش تغییر مکان در جهت محور X3.6.12-  مقایسه نتایج تئوری و نتایج به دست آمده از تحلیل Abaqus - 4.6.12 مشاهده نتایج المان های  Truss به صورت سه بعدی

 

فصل13. تحلیل اجزاءمحدود خرپای فضایی

 

1.13 مقدمه- 2.13مرحله پیش پردازش مدل- 1.2.13 ساخت هندسه مل- 2.2.13 تعریف مشخصات مصالح- 3.2.13 مونتاژ مدل- 4.2.13 تعریف مراحل تحلیل- 5.2.13 تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 6.2.13 مش بندی - 3.13 مرحله پردازش مدل- 1.3.13 ایجاد یک Job - 2.3.13 پردازش مدل- 4.13 مرحله  پس پردازش- 1.4.13 نمایش نتایج تحلیل- 2.4.13 نمایش تنش و نیروها در اعضا- 3.4.13 مقایسه نتایج تئوری و نتایج به دست آمده از تحلیل Abaqus - 4.4.13 مشاهده نتایج المان های Truss به صورت سه بعدی - 5.4.13 مشاهده همزمان شکل تغییر یافته و تغییرشکل نیافته مدل

 

فصل 14. تحلیل اجزاء محدود قاب دو بعدی

 

 1.14 مقدمه- 2.14 المان های Beam - 3.14 نام گذاری المان های Beam  در Abaqus - 4.14 مرحله پیش پردازش مدل - 1.4.14 ساخت هندسه مدل - 2.4.14 تعریف مشخصات مصالح- 3.4.14 مونتاز مدل - 4.4.14 تعریف مراحل تحلیل- 5.4.14 تتعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 6.4.14 مش بندی - 5.14 مرحله پردازش مدل - 1.5.14 ایجاد یک Job - 5.2.14 پردازش مدل - 6.14 مرحله پس پردازش - 1.6.14 نمایش نتایج تحلیل - 2.6.14 نمایش تغییر مکان در جهت محو X - 3.6.14 مقایسه نتایج تئوری و نتایج به دست آمده از تحلیل Abaqus - 4.6.14 مشاهده نتایج المان های Beam به صورت سه بعدی

 

 فصل 15. تحلیل تیر دو سر گیردا به صورت سه بعدی

 

 1.15 مقدمه- 2.15 معرفی المان(Continuum)Solid - 3.15 نام گذاری المان های Solid در Abaqus - 4.15 مرحله پیش پردازش مدل - 1.4.15 ساخت هندسه مدل - 2.4.15 تعریف مشخصات مصالح - 3.4.15 مونتاژ مدل - 4.4.15 تعریف مراحل تحلیل- 5.4.15 تعریف شرایط تکیه گاهی و بارگذاری - 6.4.15 مش بندی - 5.15 مرحله پردازش مدل - 1.5.15 ایجاد یک Job - 2.5.15 پردازش مدل - 6.15 مرحله پس پردازش - 1.6.15 نمایش نتایج تحلیل - 2.6.15 نمایش تغییر مکان در جهت محور Y - 3.6.15 مقایسه نتایج تئوری و نتایج به دست آمده از تحلیل Abaqus

 

فصل 16 . تحلیل فرکانس سد بتنی وزنی

 

 1.16 مقدمه- 2.16 مرحله پیش پردازش مدل - 1.2.16 ساخت هندسه مدل 2.2.16 تعریف مشخصات مصالح- 3.2.16 مونتاژ مدل - 4.2.16 تعریف مراحل تحلیل - 5.2.16 مش بندی - 6.2.16 تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 3.16 مرحله پردازش مدل - 1.3.16 ایجاد یک Job - 2.3.16 پردازش مدل- 1.4.16 نمایش نتایج و مودهای فرکانسی - 2.4.16 مقایسه نتایج تئوری و نتایج بدست آمده از تحلیل Abaqus - 3.4.16 مشاهده نتایج تحلیل سد به صورت سه بعدی

 

فصل 17 . تحلیل تیر دو سر گیردار بتن مسلح به صورت سه بعدی

 

 1.17 مقدمه- 2.17 مرحله پیش پردازش مدل - 1.2.17 ساخت هندسه مدل - 2.2.17 تعریف مشخصات مصالح - 3.2.17 مونتاژ مدل - 4.2.17 تعریف مراحل تحلیل - 5.2.17 تعریف ید مدفون بودن میلگردها در بتن- 6.2.17 تعریف بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 7.2.17 مش بندی - 3.17 مرحله پردازش مدل - 1.3.17 ایجاد یک Job - 2.3.17 پردازش مدل - 4.17 مرحله پس پردازش - 1.4.17 نمایش نتایج تحلیل - 2.4.17 نمایش تغییر مکان در جهت محور Y

 

فصل 18. تحلیل اجزاء محدود یک صفحه تحت بارگذاری دایروی

 

1.18 مقدمه- 2.18 المان های Shell - 3.18نام گذاری المان های Shell در Abaqus - 4.18مرحله پیش پردازش- 1.4.18 ساخت هندسه مدل- 2.4.18 تعریف مشخصات مصالح- 3.4.18 مونتاژ مدل - 4.4.18 تعریف مراحل تحلیل- 5.4.18 تعری بارگذاری و شرایط تکیه گاهی - 6.4.18 مش بندی - 5.18 مرحله پردازش مدل - 1.5.18 ایجاد یک Job - 2.5.18 پردازش مدل- 6.18 مرحله پس پردازش - 1.6.18 نمایش نتایج تحلیل - 2.6.18 نمایش تنش در ضخامت پوسته- 3.6.18 نمایش تغییر مکان در جهت محور Z

 

فصل 19. تحلیل بار افزون یک تیر با بال کاهش یافته به روش اجزاء محدود

 

1.19 مقدمه- 2.19 مرحله پیش پردازش مدل- 1.2.19 ساخت هندسه مل - 2.2.19 تعریف مشخصات مصالح - 3.2.19 مونتاژ مدل - 4.2.19 تعریف مراحل تحلیل - 5.2.19 تعریف بارگذاری و شرایط کارگاهی - 6.2.19 مش بندی - 7.2.19 تعریف خروجی های مورد نظر- 3.19 مرحله پردازش مدل - 1.3.19 ایجاد یک Job - 2.3.19 پردازش مدل - 4.19 مرحله پس پرداش- 1.4.19 نمایش نتایج تحلیل - 2.4.19 ترسیم نمودار بار افزون- 304019 نمایش نمودار کرنش الاستیک در نقاط مختلف - 4.4.19 نتایج به دست آمده از تحلل تیر ساده در Abaqus - 5.4.19مقایسه نتایج به دست آمده از تحلی تیر ساده و RBS در Abaqus

 تبدیل پایان نامه به کتاب -   ارسال کتاب -  بانک نرم افزار کودک -   فروش پستی کتاب -   پیک کتاب -   فروش نرم افزار -   چاپ تیراژ کم -   پیک کتاب - پستی کتاب - کنکوری - چاپ و نشر - چاپ کتاب شعر - کتب زبان -  کتاب کودک - فروش کتاب - چاپ کتاب - ارسال کتاب - بانک کتاب - پیک کتاب - پستی کتاب - کنکوری - چاپ و نشر - فروش آنلاین - مهندسی - عمومی - تخصصی - مرجع  - کنکوری - درسی - کمک درسی - دانشگاهی - دوره دبیرستان -  تحصیلات تکمیلی - کتب تست - ریاضی 

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس مقدماتی چاپ چهارم - Abaqus

کاملترین مرجع کاربردی آباکوس مقدماتی چاپ چهارم - Abaqus

1.1 مقدمه- 1.2 ایجاد نمونه قطعات مختلف - 1.2.1 فضاکاری   Modeling Space - 2.2.1 نوع قطعه  Type - 3.2.1 شکل و نوع عملیات ایجاد قطعه  Base Feature - 3.1 مدیریت قطعات - 4.1 ویرایش قطعات و هندسه مل - 5.1 افزودن قطعه به مدل هندسی - 1.5.1 افزودن شکل از نوع  Solid - 2.5.1 افزودن شکل از نوع Shell - 3.5.1 افزودن شکل از نوع  Wire - 6.1 برش دادن قسمتی از مدل هندسی قطعه پایه - 7.1 پخ زدن یا قوس دادن به لبه های تیز - 8.1 قرینه کردن یک مدل نسبت به یک وجه (ابزار آینه)

30 محصولات دیگر در همان شاخه: