خرید کتاب, فروش کتاب, فروش آنلاین, کتاب دانشگاهی, فروشگاه کتاب, چاپ کتاب, تبدیل پایان نامه به کتاب, ارسال کتاب, بانک کتاب, فروش پستی کتاب, پیک کتاب, فروش نرم افزار, چاپ تیراژ کم, فروشگاه اینترنتی کتاب ایران

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

محصول جدید

جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

جزییات بیشتر

تولید کننده
انتشارات نشر دوران

48,000 ریال

افزودن به لیست دلخواه

ویژگی ها

پدیدآورندگان

نویسنده/ نویسندگان : جهانگیر منصور

مشخصات محصول

قطع کتاب : جیبی
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 480
نوبت چاپ : 7
شابك : 9786006208015
جلد : شومیز
نوع کاغذ : معمولی

اطلاعات بیشتر

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

 آییننامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان مصوب /1347 7/2..............

 آییننامه امور مالى سازمان بیمههاى اجتماعىمصوب 1347 /6/ 27.............

 آییننامه معاملات مصوب جلسه مورخ 1347 /6/ 27 شوراى عالى تـأمین

اجتماعى با اصلاحات به عمل آمده به موجب مصوبات به شماره 62870

 ت / 121236 و 1371/12/27 مـــورخ 55131 و 1362/11 5/ مــورخ

 مــــورخ 17056/54421/201 و 1375/12/21 مــــورخ ه / 17506

1376 /2/ 25 هیئت محترموزیران موضوع ماده 3 اساسـنامه آیـین نامـه

معاملاتضمیمه آییننامه امورمالى .

 آییننامه استخدامى سازمان بیمههاي اجتماعى مصوب 1348 /2/ 13.........

 آییننامه وظـایف و اختیـارات شـوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى مصـوب

  ...................1350/11 و2/ 1350 /6/ 27

 آییننامه اجرایى ماده 46 آییننامه استخدامى سازمان بیمههاى اجتماعى

 1354 /2/ 31 مصوب

 آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سـازمان

(مصوب 1354/12/19 شوراى عالى تأمین اجتماعى )

 آییننامه اجرایى ماده 50 قان ون تأمین اجتماعى ( مصـوب 1355/10/25

وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى )

 آییننامـه اجرایـى موضـوع مـاده 79 قـانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب

1356 /8/ 22 شوراى عالى تأمین اجتماعی

 آییننامه شوراى عالى تأمین اجتماعى موضـوع مـاده 18 قـانون تـأمین

اجتماعى مصوب 4/3/ 1358 /9/ 24و 1367 شوراى عالى سازمان تـأمین

اجتماعى

 آییننامه اجرایى کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظرموضوع ماده

 ،1367 6/7/ اصـلاحات و 1366 )6/3/ مصـوب اجتماعى تأمین قانون 91

( 1378 و2/5/ 1371 /5/ 19

 آیـیننامـه داخلـى هیئـت نظـارت سـازمان تـأمین اجتمـاعى مصـوب

 1362 /4/ 14

 آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میـزان و نحـوه پرداخـت حـق بیمـه

کارکنان شاغل در طرحهاى عمرانى مصوب /1363/12 8 شـوراى عـالى

تأمین اجتماعى و اصلاحیه مصوب /1364 6/6

 آییننامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره

 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى /1356/11 )5 مجلس سنا )

 آییننامه اجرایى قانون اصلاح بند«ب» و تبصره 3 ماده 4 قـانون تـأمین

اجتماعى (مصوبه جلسه 1366 /7/ 29 هیئت وزیران )

 آییننامه اجرایى قانون الزام سازمان تأمین اجتماعىبـه اجـراى بنـدهاى

الف و ب ماده 3« » قانون تأمین اجتماعى (اردیبهشت 1369 )

 آییننامه اجرایى قانون الحاق یک تبصـره بـه مـاده (38 ) قـانون تـأمین

اجتماعى مصوب 1354

 آییننامه هیئتهاى تشخیص مطالبات مصـوب ( 1373 /5/ 24 ) شـوراى

عالى تأمین اجتماعى

 آییننامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره بـه بنـد )1( مـاده (81 ) قـانون

( 1375/12 )8/ اصلاحى (و 75 )6/4/ مصوب اجتماعى تأمین

 آییننامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتمـاعى در مـورد

اشخاص حقوقى که دفاتر قـانونى ارائـه نمـی دهنـد مصـوب /1378 5/4

شوراى عالى تأمین اجتماعى

 آییننامه نرخ و مأخذ حق بیمه حـوادث ناشـى از کـار اتبـاع کشـورهاى

ملحق شده به مقاولهنامه شماره (19 ) سازمان بـین المللـى کـار مصـوب

 1380 /6/ 14

 آییننامه ادامه بیمه به طور اختیارى موضوع تبصره ماده 8 قانون تـأمین

اجتماعى مصوب 1385 /6/ 26 و اصلاحى مـورخ 1386/11/20 شـوراي

عـالى تـأمین اجتمـاعىاساسـنامه صـندوق تـأمین اجتمـاعی مصـوب

 1389 /4/ 20

 آییننامه اجرایی بند 5 جزء ب( ) ماده واحـده قـانون اصـلاح تبصـره ) 2(

الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مـواد (72) (و 77) و تبصـره مـاده (79)

قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصـره بـه مـاده (76 )

مصوب 1371 ـ مصوب 1380

 آییننامه جدید استخدامى سازمان مصوب 1386/12/28

 آییننامه اجرایی تبصره ) 5( الحاقی به ماده ) 4( قـانون تـأمین اجتمـا عی

( 1388 3/3/ مصوب ) 1387مصوب

 آییننامه معاملاتی صندوق تأمین اجتماعی (مصوب /1390 8/9 )

 آییننامه مالی صندوق تأمین اجتماعی (مصوب 1390 /9/ 22)

اساسنامه صندوق تأمین اجتماعیمصوب 1389 /4/ 20

هیئت وزیران

اصلاحیه اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب

کتاب فروشی اینترنتی  -  سایت خرید اینترنتی کتاب  -  خرید و فروش کتاب  -  خرید پستی کتاب  -  نصرت همه زبانها  -  فروش آنلاین کتاب  -  قوانین چاپ کتاب  -  بانک کتاب -   فروش پستی کتاب -   پیک کتاب -   فروش نرم افزار -   فروشگاه اینترنتی کتاب -    خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی -   خرید اینترنتی کتاب -   چاپ تیراژ کم -   خرید کتاب -  دانلود کتاب -  نرم افزار درسی -   فروش کتاب -   چاپ کتاب  -   بانک کتاب - فروش کتاب -   فروش نرم افزار کتاب فروشی اینترنتی  -  سایت خرید اینترنتی کتاب  -  خرید و فروش کتاب  -  خرید پستی کتاب  -  نصرت همه زبانها  -  فروش آنلاین کتاب  -  قوانین چاپ کتاب  -  بانک کتاب -   فروش پستی کتاب -   پیک کتاب -   فروش نرم افزار -   فروشگاه اینترنتی کتاب -    خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی -   خرید اینترنتی کتاب -   چاپ تیراژ کم -   خرید کتاب -  دانلود کتاب -  نرم افزار درسی -   فروش کتاب -   چاپ کتاب  -   بانک کتاب - فروش کتاب -   فروش نرم افزار 

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

30 محصولات دیگر در همان شاخه: