فروشگاه اینترنتی کتاب ایران، پیک کتاب، چاپ کتاب، بانک کتاب،خرید کتاب کمک آموزشی، خرید کتاب، تبدیل پایان نامه به کتاب، اخذ فیپا و گرفتن مجوز کتاب، ارسال کتاب کمک درسی، سایت خرید کتاب فروش کتاب، خرید اینترنتی کتاب، کتاب، فروش آنلاین پستی کتاب، خرید اینترنتی

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

محصول جدید

جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

جزییات بیشتر

تولید کننده
انتشارات نشر دوران

ویژگی ها

پدیدآورندگان

نویسنده/ نویسندگان : جهانگیر منصور

مشخصات محصول

قطع کتاب : جیبی
زبان : فارسی
تعداد صفحات : 480
نوبت چاپ : 7
شابك : 9786006208015
جلد : شومیز
نوع کاغذ : معمولی

اطلاعات بیشتر

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

 آییننامه بیمه و بازنشستگى کارکنان سازمان مصوب /1347 7/2..............

 آییننامه امور مالى سازمان بیمههاى اجتماعىمصوب 1347 /6/ 27.............

 آییننامه معاملات مصوب جلسه مورخ 1347 /6/ 27 شوراى عالى تـأمین

اجتماعى با اصلاحات به عمل آمده به موجب مصوبات به شماره 62870

 ت / 121236 و 1371/12/27 مـــورخ 55131 و 1362/11 5/ مــورخ

 مــــورخ 17056/54421/201 و 1375/12/21 مــــورخ ه / 17506

1376 /2/ 25 هیئت محترموزیران موضوع ماده 3 اساسـنامه آیـین نامـه

معاملاتضمیمه آییننامه امورمالى .

 آییننامه استخدامى سازمان بیمههاي اجتماعى مصوب 1348 /2/ 13.........

 آییننامه وظـایف و اختیـارات شـوراى عـالى تـأمین اجتمـاعى مصـوب

  ...................1350/11 و2/ 1350 /6/ 27

 آییننامه اجرایى ماده 46 آییننامه استخدامى سازمان بیمههاى اجتماعى

 1354 /2/ 31 مصوب

 آییننامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سـازمان

(مصوب 1354/12/19 شوراى عالى تأمین اجتماعى )

 آییننامه اجرایى ماده 50 قان ون تأمین اجتماعى ( مصـوب 1355/10/25

وزارتین دادگسترى و بهدارى و بهزیستى )

 آییننامـه اجرایـى موضـوع مـاده 79 قـانون تـأمین اجتمـاعى مصـوب

1356 /8/ 22 شوراى عالى تأمین اجتماعی

 آییننامه شوراى عالى تأمین اجتماعى موضـوع مـاده 18 قـانون تـأمین

اجتماعى مصوب 4/3/ 1358 /9/ 24و 1367 شوراى عالى سازمان تـأمین

اجتماعى

 آییننامه اجرایى کمیسیونهاى پزشکى بدوى و تجدیدنظرموضوع ماده

 ،1367 6/7/ اصـلاحات و 1366 )6/3/ مصـوب اجتماعى تأمین قانون 91

( 1378 و2/5/ 1371 /5/ 19

 آیـیننامـه داخلـى هیئـت نظـارت سـازمان تـأمین اجتمـاعى مصـوب

 1362 /4/ 14

 آییننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میـزان و نحـوه پرداخـت حـق بیمـه

کارکنان شاغل در طرحهاى عمرانى مصوب /1363/12 8 شـوراى عـالى

تأمین اجتماعى و اصلاحیه مصوب /1364 6/6

 آییننامه تعیین حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد موضوع تبصره

 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعى /1356/11 )5 مجلس سنا )

 آییننامه اجرایى قانون اصلاح بند«ب» و تبصره 3 ماده 4 قـانون تـأمین

اجتماعى (مصوبه جلسه 1366 /7/ 29 هیئت وزیران )

 آییننامه اجرایى قانون الزام سازمان تأمین اجتماعىبـه اجـراى بنـدهاى

الف و ب ماده 3« » قانون تأمین اجتماعى (اردیبهشت 1369 )

 آییننامه اجرایى قانون الحاق یک تبصـره بـه مـاده (38 ) قـانون تـأمین

اجتماعى مصوب 1354

 آییننامه هیئتهاى تشخیص مطالبات مصـوب ( 1373 /5/ 24 ) شـوراى

عالى تأمین اجتماعى

 آییننامه اجرایى قانون الحاق یک تبصره بـه بنـد )1( مـاده (81 ) قـانون

( 1375/12 )8/ اصلاحى (و 75 )6/4/ مصوب اجتماعى تأمین

 آییننامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتمـاعى در مـورد

اشخاص حقوقى که دفاتر قـانونى ارائـه نمـی دهنـد مصـوب /1378 5/4

شوراى عالى تأمین اجتماعى

 آییننامه نرخ و مأخذ حق بیمه حـوادث ناشـى از کـار اتبـاع کشـورهاى

ملحق شده به مقاولهنامه شماره (19 ) سازمان بـین المللـى کـار مصـوب

 1380 /6/ 14

 آییننامه ادامه بیمه به طور اختیارى موضوع تبصره ماده 8 قانون تـأمین

اجتماعى مصوب 1385 /6/ 26 و اصلاحى مـورخ 1386/11/20 شـوراي

عـالى تـأمین اجتمـاعىاساسـنامه صـندوق تـأمین اجتمـاعی مصـوب

 1389 /4/ 20

 آییننامه اجرایی بند 5 جزء ب( ) ماده واحـده قـانون اصـلاح تبصـره ) 2(

الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مـواد (72) (و 77) و تبصـره مـاده (79)

قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصـره بـه مـاده (76 )

مصوب 1371 ـ مصوب 1380

 آییننامه جدید استخدامى سازمان مصوب 1386/12/28

 آییننامه اجرایی تبصره ) 5( الحاقی به ماده ) 4( قـانون تـأمین اجتمـا عی

( 1388 3/3/ مصوب ) 1387مصوب

 آییننامه معاملاتی صندوق تأمین اجتماعی (مصوب /1390 8/9 )

 آییننامه مالی صندوق تأمین اجتماعی (مصوب 1390 /9/ 22)

اساسنامه صندوق تأمین اجتماعیمصوب 1389 /4/ 20

هیئت وزیران

اصلاحیه اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی مصوب

کتاب فروشی اینترنتی  -  سایت خرید اینترنتی کتاب  -  خرید و فروش کتاب  -  خرید پستی کتاب  -  نصرت همه زبانها  -  فروش آنلاین کتاب  -  قوانین چاپ کتاب  -  بانک کتاب -   فروش پستی کتاب -   پیک کتاب -   فروش نرم افزار -   فروشگاه اینترنتی کتاب -    خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی -   خرید اینترنتی کتاب -   چاپ تیراژ کم -   خرید کتاب -  دانلود کتاب -  نرم افزار درسی -   فروش کتاب -   چاپ کتاب  -   بانک کتاب - فروش کتاب -   فروش نرم افزار کتاب فروشی اینترنتی  -  سایت خرید اینترنتی کتاب  -  خرید و فروش کتاب  -  خرید پستی کتاب  -  نصرت همه زبانها  -  فروش آنلاین کتاب  -  قوانین چاپ کتاب  -  بانک کتاب -   فروش پستی کتاب -   پیک کتاب -   فروش نرم افزار -   فروشگاه اینترنتی کتاب -    خرید اینترنتی کتاب دانشگاهی -   خرید اینترنتی کتاب -   چاپ تیراژ کم -   خرید کتاب -  دانلود کتاب -  نرم افزار درسی -   فروش کتاب -   چاپ کتاب  -   بانک کتاب - فروش کتاب -   فروش نرم افزار 

نقد و نظرات

نوشتن نقد و نظر

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

جهانگیر منصور

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی 1394

30 محصولات دیگر در همان شاخه: